Woda pod ochroną

Pomimo pewnej poprawy, która nastąpiła w ostatnich latach, jakość wód w UE nie jest zbyt dobra. Równie niepokojące zjawisko stanowi niedobór wody – coraz częściej występujący w Europie – oraz zdarzenia ekstremalne (np. powodzie), które dotykają rosnącą liczbę państw członkowskich.

Musimy zwiększyć starania na rzecz rozwiązania utrzymujących się oraz nowych problemów, związanych między innymi z zanieczyszczeniem wody, poborem wód na potrzeby rolnictwa i produkcji energii, użytkowaniem gruntów oraz skutkami zmiany klimatu. Należy wzmocnić odpowiednie środki, żeby pomóc UE w ochronie zasobów wodnych i oszczędniejszym gospodarowaniu zasobami – w tym wodą.

Komisarz ds. środowiska Janez Potočnik powiedział: – Plan świadczy o tym, że dobrze rozumiemy wyzwania, jakie przed nami stoją, oraz że mamy możliwości, aby im sprostać. Nadszedł czas, by w pełni wykorzystać europejskie przepisy i wprowadzić innowacyjne rozwiązania w polityce wodnej i sektorze wodnym. Potrzeba nam trwałej równowagi między popytem na wodę a jej podażą, przy czym należy uwzględniać zarówno potrzeby ludzi jak i ekosystemów, od których oni zależymy.

Strategia na rzecz działania

Aby zrealizować cel obowiązującej już ramowej dyrektywy wodnej, polegający na osiągnięciu dobrego stanu wód do 2015 r., w planie ochrony wód przedstawiono strategię trójstopniową:

– poprawa wdrażania obecnej polityki wodnej UE dzięki pełnemu wykorzystaniu możliwości obecnych przepisów – na przykład szersze wykorzystywanie środków w zakresie naturalnego potencjału retencyjnego, takich jak odnowa terenów podmokłych oraz równin zalewowych, lub skuteczniejsze stosowanie zasady „zanieczyszczający płaci” za pomocą pomiarów zużycia wody, odpowiedniego ustalania cen wody i dokładniejszych analiz gospodarczych;
– zwiększenie integracji celów polityki wodnej z innymi powiązanymi obszarami polityki, np. rolnictwem, rybołówstwem, energią odnawialną, transportem oraz Funduszem Spójności i funduszami strukturalnymi;
uzupełnienie luk w obecnych ramach, zwłaszcza w zakresie rozwiązań potrzebnych do zwiększenia efektywności wodnej. W tym celu w planie ochrony wód przewidziano ustanowienie przez państwa członkowskie rachunków wody oraz poziomów docelowych dotyczących efektywności wodnej, a także opracowanie norm UE w zakresie wtórnego wykorzystania wody.

Plan nie narzuca sztywnych i uniwersalnych rozwiązań, a raczej proponuje zestaw narzędzi, przy pomocy których państwa członkowskie mogą usprawnić gospodarkę wodną w skali kraju, regionu czy dorzecza.