Większy budżet
W dniach 6-7 lipca w Warszawie odbyła się konferencja “Wschodni Wymiar Mobilności” zorganizowana przez polską prezydencję w Radzie UE i Komisję Europejską. Konferencja poświęcona była wzmacnianiu mobilności, w tym zagadnieniom szerszego dostępu uczestników z sześciu krajów objętych Partnerstwem Wschodnim do unijnych programów w obszarze edukacji, młodzieży, nauki, kultury i sportu. Ułatwienie krajom partnerskim udziału w programach i agencjach UE zostało poparte w przyjętych w 2011 r. kluczowych dokumentach dotyczących Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.

Androulla Vassiliou, komisarz UE ds. Edukacji, Kultury, Wielojęzyczności i Młodzieży, zapewniła, że do roku 2020 planowany jest wzrost liczby studentów korzystających z możliwości studiowania na uczelniach zagranicznych. Komisarz zaznaczyła, że Unia Europejska zamierza podjąć kroki ku zwiększeniu przepływu studentów z państw UE27 na uczelnie z krajów Partnerstwa Wschodniego poprzez stworzenie systemu zachęt. To zadanie trudne o tyle, że dysproporcje w wymianie studentów są znaczne wewnątrz samej Unii Europejskiej. Najchętniej wybierane są uczelnie z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji czy Hiszpanii (choćby ze względów językowych). Inne kraje unijne cieszą się znacznie mniejszym powodzeniem. Dla porównania – w roku akademickim 2006-2007 do państw Partnerstwa Wschodniego wyjechało jedynie 900 studentów z krajów UE, podczas gdy uczelnie unijne przyjęły w ramach wymiany 32 tys. studentów ze wschodnich krajów partnerskich. Zmiana tych proporcji jest zatem olbrzymim wyzwaniem.

Szczególnie znaczenie wymiany studenckiej dla współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego podkreśliła także minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka. Wyraziła nadzieję, że o ile uda się utrzymać zaplanowany budżet, inicjatywy dotychczas rozwijane w tych krajach (np. ECTS, Europass) będą mogły zostać rozszerzone o program wymiany studenckiej Erasmus. To zadanie określiła jako jeden z priorytetów polityki mobilności na najbliższy czas.

Priorytetem jest także wzrost mobilności wśród grup innych niż studenci. Zainicjowany został m.in. program Mobilna Młodzież. Jak podkreśliła minister edukacji Katarzyna Hall, wymiana wiedzy poprzez mobilność transgraniczną jest możliwa i pożądana na znacznie wcześniejszym etapie niż studia wyższe. Dostępne są choćby takie programy, jak eTwining (w jego ramach najwięcej projektów realizuje Polska) wspierający mobilność na etapie wczesnoszkolnym.

Mimo kryzysu udało się także zapewnić 35 proc wzrost nakładów na kulturę w stosunku do budżetu w perspektywie finansowej 2007-2013, co również ma się przełożyć na wzmocnienie współpracy z partnerami ze Wschodu. – Kultura to najlepsze narzędzie komunikacji i przełamywania barier, to wspólny język dla wszystkich, bez podziału na partie polityczne. To zdecydowanie droga do zbliżenia partnerów ze Wschodu do Unii Europejskiej – powiedziała komisarz Vasilliou.

Komisarz Vasilliou podkreśliła także, że znaczny wzrost budżetu na edukację, kulturę, wielojęzyczność i młodzież oznacza wzrost wydatków na pomoc krajom sąsiadującym i przyczyni się tym samym do wzmacniania demokracji. Dalsze rozszerzanie i zacieśnianie współpracy z państwami PW będzie miało wpływ na wyrównywanie standardów między państwami, wzmocnienie działań podejmowanych na rzecz integracji państw partnerskich z Unią Europejską i stanie się stymulatorem rozwoju regionalnego.

“Wschodni Wymiar Mobilności” to pierwsza konferencja ekspercka polskiej prezydencji poświęcona tematyce Partnerstwa Wschodniego.