Większa dawka optymizmu

Pomimo kryzysu w 19 z 28 krajów liczba osób twierdzących, że przyszłość UE widzą w jasnych barwach, jest wyższa od liczby tych, które patrzą w przyszłość z pesymizmem, a pesymizm dotyczący wpływu kryzysu na zatrudnienie wydaje się ustępować. Niemal siedmiu na dziesięciu Europejczyków (67 proc.), a we wszystkich państwach członkowskich UE większość, twierdzi, że Unia jest liczącym się partnerem na arenie międzynarodowej.

Bezwzględna większość (51 proc.) Europejczyków to zwolennicy euro, a spośród osób mieszkających w strefie euro wspólną walutę popiera aż dwie trzecie (62 proc.). Wsparcie to jest na szczególnie wysokim poziomie (między 68 a 77 proc.) w czterech z pięciu państw, które wstąpiły do strefy euro jako ostatnie (Estonia, Malta, Słowenia i Słowacja).

Badanie Eurobarometru z wiosny 2013 r. zostało przeprowadzone w formie bezpośrednich wywiadów w dniach od 10 do 26 maja 2013 r. Ogółem przeprowadzono wywiady z 32 694 respondentami w państwach członkowskich UE oraz w krajach kandydujących.

Dalsze informacje

Pierwsze sprawozdanie na temat wyników przeprowadzonego badania opinii pokazuje, jak Europejczycy postrzegają obecną sytuację gospodarczą, jakie są ich największe obawy i poziom zaufania do instytucji politycznych. Obejmuje ono również ich opinie w sprawie kryzysu, strategii „Europa 2020” i kwestii związanych z obywatelstwem UE.

Załącznik wraz z tabelami można znaleźć tutaj