Więcej swobody ws. GMO
W dniu dzisiejszym Komisja przedstawia wyniki przeglądu procesu decyzyjnego dotyczącego zatwierdzania organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) do wykorzystania jako żywność i pasza. Przegląd ten opiera się na wytycznych politycznych przedstawionych Parlamentowi Europejskiemu w lipcu 2014 r., na podstawie których została wybrana obecna Komisja. Przegląd ten potwierdza konieczność wprowadzenia zmian, które będą odzwierciedlać opinie obywateli i pozwolą rządom krajowym w większym stopniu wpływać na decyzje dotyczące wykorzystania GMO zatwierdzonych przez UE jako produkty przeznaczone do spożycia przez zwierzęta (pasze) lub ludzi (żywność). W wyniku tego przeglądu Komisja proponuje zmianę ustawodawstwa, aby zapewnić państwom członkowskim większą swobodę w zakresie ograniczania lub zakazywania stosowania GMO dopuszczonych przez UE w żywności lub paszy na swoim terytorium.

Komisarz UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaituspowiedział: – Cieszę się, że możemy wywiązać się z jednego z istotnych zobowiązań podjętych przez tę Komisję – przeglądu prawodawstwa dotyczącego podejmowania decyzji w kwestii GMO. Komisja wsłuchuje się w obawy wyrażane przez wielu obywateli Europy, odzwierciedlone w stanowiskach ich rządów krajowych. Przyjęcie dzisiejszego wniosku, w pełnej zgodności z zasadą pomocniczości, zapewni państwom członkowskim większą swobodę w zakresie wykorzystywania GMO zatwierdzonych przez UE w żywności i paszy na ich terytoriach.

Od dziś – bardziej elastyczne podejście do wykorzystania GMO:

Przyjęty dzisiaj przez Komisję wniosek stanowi wyraźny sygnał dla obywateli, że UE bierze pod uwagę ich obawy, które mogą się różnić w zależności od kraju. Celem nowego podejścia jest osiągnięcie odpowiedniej równowagi pomiędzy utrzymaniem unijnego systemu zatwierdzania a swobodą państw członkowskich w zakresie decydowania o stosowaniu GMO na swoim terytorium. Ponieważ istotne jest zachowanie jednolitego systemu zarządzania ryzykiem, jako że zapewnia on taki sam poziom ochrony w całej UE, obecnie obowiązujący system zatwierdzania, oparty na badaniach naukowych i przepisach dotyczących etykietowania, zapewniających konsumentom możliwość wyboru, nie zostanie zmieniony. Zmieni się to, że po zatwierdzeniu GMO do użytku jako żywności lub paszy w Europie, państwa członkowskie będą miały możliwość zdecydowania o wyłączeniu danego GMO z zastosowania w ich łańcuchu żywnościowym.

Państwa członkowskie będą musiały wykazać, że środki związane z wyłączeniem są zgodne z prawem unijnym, w tym z zasadami rynku wewnętrznego, oraz międzynarodowymi zobowiązaniami UE, których integralną częścią są zobowiązania UE w ramach WTO. Wyłączenie będzie wynikać z uzasadnionych powodów innych niż te oceniane na szczeblu UE, tj. ryzyka dla zdrowia ludzi lub zwierząt lub dla środowiska.

Wniosek ten odzwierciedla i uzupełnia prawa przysługujące państwom członkowskim w odniesieniu do GMO do celów uprawy na mocy dyrektywy (EU) 2015/412, która weszła w życie na początku miesiąca, na podstawie niedawnego porozumienia pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą. Dzięki niemu UE uzyska spójny zbiór zasad dotyczących zatwierdzeń GMO do celów upraw oraz do wykorzystania jako żywność i pasza, umożliwiający uwzględnienie indywidualnych obaw państw członkowskich w obu tych obszarach.

Wniosek ustawodawczy zostanie przekazany do Parlamentu Europejskiego i Rady do rozpatrzenia w trybie zwykłego procesu legislacyjnego.