Więcej ryb z Bałtyku
W tym miesiącu KE przedstawiła swój wniosek dotyczący uprawnień do połowów w Morzu Bałtyckim na rok 2013.

Z opinii naukowych wynika, że liczba stad zarządzanych na poziomie maksymalnego podtrzymywalnego połowu (MSY) w Morzu Bałtyckim może wzrastać. Ograniczenia wielkości całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC) przyjęte w poprzednich latach okazały się skuteczne i liczba stad odławianych na poziomie MSY mogłaby wzrosnąć w 2013 r. z trzech do sześciu, o ile zostaną przyjęte proponowane wielkości TAC.

Komisja proponuje wyższe wielkości TAC w odniesieniu do szprota, centralnego i zachodniego stada śledzia oraz gładzicy. Ogranicza także wielkości TAC pozostałych stad gatunków pelagicznych w odpowiedzi na naturalne fluktuacje stad i w celu zapewnienia poziomów MSY. Liczba dni przebywania poza portem w odniesieniu do statków rybackich pozostaje niezmieniona w stosunku do lat poprzednich.

Ogólnym celem proponowanych zmian jest uzyskanie przez rybołówstwo na Morzu Bałtyckim stanu zrównoważenia pod względem środowiskowym i gospodarczym poprzez zastosowanie się do zaleceń naukowców. Podstawą dla wniosku Komisji są opinie naukowe wydane przez Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) oraz Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES). W maju w sprawie tego wniosku zasięgano także opinii Regionalnego Komitetu Doradczego ds. Morza Bałtyckiego (BSRAC).

Obecny wniosek będzie przedmiotem dyskusji między ministrami z państw członkowskich na październikowym posiedzeniu Rady ds. Rybołówstwa.