Więcej pieniędzy dla MŚP
Dysponujący środkami w wysokości 2,5 mld euro na lata 2014-2020 Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (program COSME) stanowi instrument finansowania, który w dużym zakresie kontynuuje działania objęte obecnym Programem ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP). Nowy program skierowany jest zwłaszcza do: 1) przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich (MŚP), które skorzystają z łatwiejszego dostępu do finansowania swojej działalności gospodarczej, 2) obywateli, którzy chcą pracować na własny rachunek i mają problemy związane z założeniem lub prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, 3) władz państw członkowskich, które uzyskają lepsze wsparcie dla działań zmierzających do opracowania i realizacji skutecznych reform polityki.

Odpowiedzialny za przemysł i przedsiębiorczość wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Antonio Tajani, powiedział: „Ułatwienie małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do finansowania, rynków i działań w zakresie przedsiębiorczości stanowi klucz do wyjścia z kryzysu. Program ten pomoże uwolnić potencjał wzrostu przedsiębiorstw, koncentrując się na pobudzeniu dzisiejszego przemysłu. Wzmocnimy konkurencyjność przedsiębiorstw i stworzymy nowe miejsca pracy, co ostatecznie doprowadzi do wzmocnienia potencjału wzrostu unijnej gospodarki.”

Zobacz obecny program CIP oraz dostęp do finansowania w ramach obecnego programu CIP.
Kontekst
Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw skoncentruje się na instrumentach finansowych oraz wspieraniu internacjonalizacji przedsiębiorstw. Zostanie on uproszczony, dzięki czemu małym przedsiębiorstwom będzie łatwiej z niego skorzystać. Cele ogólne programu to:

  • Poprawa dostępności finansowania dla MŚP w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych: Po pierwsze, instrument kapitałowy przeznaczony na inwestycje znajdujące się na etapie wzrostu zapewni MŚP zwrotne finansowanie kapitału na warunkach komercyjnych, głównie w formie kapitału wysokiego ryzyka i przy udziale pośredników finansowych. Po drugie, instrument dłużny zapewni MŚP bezpośrednie lub inne rozwiązania dotyczące podziału ryzyka uzgodnione z pośrednikami finansowymi w celu pokrycia kredytów.
  • Poprawa dostępu do rynków wewnątrz Unii i poza nią: Za pośrednictwem Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości (Enterprise Europe Network) świadczone będą usługi wsparcia przedsiębiorstw ukierunkowane na wzrost, w celu ułatwienia przedsiębiorstwom ekspansji na jednolitym rynku. Program ten zapewni też wsparcie dla MŚP poza granicami UE. Przewidziano również wsparcie międzynarodowej współpracy przemysłowej, zwłaszcza w zakresie ograniczenia różnic w otoczeniu regulacyjnym i biznesowym między UE a jej głównymi partnerami handlowymi.
  • Promowanie przedsiębiorczości: Działania obejmą rozwój umiejętności i postaw sprzyjających przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród nowych przedsiębiorców, ludzi młodych i kobiet.

Przewiduje się, że rocznie program pomoże 39 tys. firm stworzyć lub zachować 29,5 tys. miejsc pracy oraz wprowadzić na rynek 900 nowych produktów, usług lub procesów. Przedsiębiorcy, szczególnie zamierzający rozpocząć działalność transgraniczną, zyskają łatwiejszy dostęp do kredytów. Na dodatkowe kredyty i inwestycje europejskich przedsiębiorstw przeznaczono 3,5 mld euro. Pula środków finansowych na wdrożenie programu wynosi 2,5 mld euro, z czego 1,4 mld euro zostanie przeznaczone na instrumenty finansowe. Pozostała część środków zostanie wykorzystana na finansowanie Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości, międzynarodowej współpracy przemysłowej oraz na kształcenie w zakresie przedsiębiorczości.