Więcej mniejszym nakładem
Oszczędne gospodarowanie zasobami jest filarem strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, a zatem stanowi priorytet dla Komisji Europejskiej.

Głównym zadaniem platformy będzie szukanie sposobów realizacji wizji oraz jej najważniejszych etapów, przedstawionych w opracowanym przez Komisję planie działań na rzecz zasobooszczędnej Europy, w tym ostatecznego celu, jakim jest oddzielenie wykorzystania zasobów i jego skutków od wzrostu gospodarczego.

Platformie przewodniczy John Bruton, były premier Irlandii i ambasador UE w Stanach Zjednoczonych. Skupia ona 34 członków, w tym pięciu komisarzy europejskich, czterech posłów do Parlamentu Europejskiego, dziewięciu czołowych przedstawicieli różnych sektorów biznesu, czterech ministrów ochrony środowiska oraz członków organizacji i instytucji międzynarodowych, społeczeństwa obywatelskiego i środowisk akademickich. Założeniem platformy jest połączenie doświadczenia i umiejętności jej członków w celu dostarczania użytecznych wskazówek Komisji Europejskiej, państwom członkowskim i podmiotom rynkowym.

Głównymi zasadami, jakimi kieruje się w swoich pracach europejska platforma oszczędnego gospodarowania zasobami są: wykazywanie wzajemnych powiązań między różnymi problemami, dążenie do uzyskania wartości dodanej i oczekiwanych skutków oraz osiągnięcie konkretnych rezultatów pomocnych przy tworzeniu polityki.

Platforma stanowi element szerszego dążenia Komisji do zbliżenia zainteresowanych podmiotów i propagowania dialogu dotyczącego wyzwań i możliwości związanych z oszczędnym gospodarowaniem zasobami. Osoby zainteresowane uczestnictwem w debacie mogą wypowiedzieć się za pośrednictwem uruchomionej dziś platformy internetowej, która w najbliższych miesiącach stanie się miejscem wymiany informacji i konsultacji.