Więcej fałszywych euro
Liczba sfałszowanych monet euro wycofanych z obiegu wzrosła w 2012 r. w stosunku do roku poprzedniego o 17 proc.: ze 157 tys. sztuk do 184 tys.

Przy obecnej liczbie 16 i pół mld oryginalnych monet euro będących obecnie w obiegu stosunek falsyfikatów wynosi 1 podrobiona moneta na 100 tys. prawdziwych. Zdecydowanie najczęściej podrabiane są monety o nominale 2 euro – stanowiły one prawie dwie trzecie wszystkich wykrytych fałszywych monet.

Jeżeli chodzi o podrabianie banknotów euro, odpowiedzialny za ochronę przed tym procederem Europejski Bank Centralny ogłosił, że w 2012 r. z obiegu wycofano około 531 tys. fałszywych banknotów.

Środki zapobiegawcze w postaci odpowiedniego prawodawstwa, możliwości analizy technicznej i koordynacji współpracy organów ścigania oraz współpracy sądowej umożliwiły państwom członkowskim osiągnięcie postępu w przechwytywaniu i usuwaniu z obiegu podrobionych monet euro.

Niemniej jednak należy zaostrzyć obowiązujące przepisy prawa karnego celem zwiększenia poziomu zapobiegania, skuteczności dochodzeń i stosowania sankcji za fałszowanie euro w całej UE, ponieważ państwa członkowskie posiadają w tym zakresie różne przepisy i różne poziomy ochrony.

W związku z tym w dniu 5 lutego 2013 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący dyrektywy określającej minimalne sankcje. W ramach dyrektywy zostaną wprowadzone skuteczne środki dochodzeniowe, poprawie ulegnie poziom zapobiegania fałszowaniu dzięki umożliwieniu dokonywania analizy podrobionych pieniędzy przez odpowiednie organy celem wzmocnienia ochrony euro i innych walut przy pomocy środków karnych.

Wejście w życie rozporządzenia w sprawie autentyczności monet euro w dniu 1 stycznia 2012 r. określającego zasady, według których instytucje finansowe mają gwarantować, że wszystkie monety euro, które wprowadzają z powrotem do obiegu, są oryginalne, również stanowi wysoce skuteczny instrument ochrony euro przed podrabianiem.

źródło i więcej informacji: Link