Więcej czystego powietrza!
Według najnowszych badań większość (56 proc.) Europejczyków uważa, że w ciągu ostatnich 10 lat jakość powietrza uległa pogorszeniu. We Włoszech twierdzi tak aż 81 proc. respondentów, a na Cyprze, we Francji, w Grecji, Rumunii, Hiszpanii i na Węgrzech taką opinię wyraża około 70-75 proc. uczestników sondażu. Badanie Eurobarometru, zatytułowane Attitudes of Europeans towards Air Quality (Poglądy Europejczyków na temat jakości powietrza), pokazało, że istnieje silne poparcie dla dalszych działań na poziomie UE. Prawie czterech na pięciu uczestników (79 proc.) jest zdania, że UE powinna zaproponować dodatkowe środki w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.

Uczestników sondażu zapytano, czy wiedzą o istnieniu unijnych norm jakości powietrza i krajowych pułapów emisji, a spośród osób, które znały oba instrumenty (25 proc. w obu przypadkach), ponad połowa (58 proc i 51 proc.) była zdania, że powinny one zostać wzmocnione. Wyniki zostaną wykorzystane do prowadzonego obecnie przez Komisję przeglądu unijnej polityki w zakresie jakości powietrza, którego zakończenie jest planowane na drugą połowę 2013 r.

– Obywatele domagają się od nas działania, więc w 2013 r. dokonamy przeglądu polityki w zakresie jakości powietrza. Proszą też o więcej środków w kluczowych sektorach i o lepszą jakość informacji na temat skuteczności polityki. Aby sprostać tym wyzwaniom, musimy współpracować na wszystkich poziomach polityki – i podejmować działania następcze na poziomie lokalnym – powiedziałJanez Potočnik, europejski komisarz ds. środowiska.

Ankieta ujawniła powszechne niezadowolenie z działań podejmowanych obecnie w celu rozwiązania problemów dotyczących jakości powietrza – siedmiu na dziesięciu Europejczyków (72 proc.) nie czuło się zadowolonych ze starań władz publicznych na rzecz poprawy jakości powietrza. Respondenci mieli również ogólne poczucie, że poziom informacji na temat jakości powietrza jest niewystarczający; prawie sześciu na dziesięciu (59 proc.) Europejczyków nie uważa się za odpowiednio poinformowanych o jakości powietrza, a 31 proc. uczestników w Hiszpanii i 27 proc. w Luksemburgu, na Cyprze i Łotwie w ogóle nie czuło się poinformowanych.

źródło i więcej informacji: Link