Ważny dzień dla przyrody
Ponad 25 000 km2 terenów niezwykle cennych pod względem przyrodniczym włączono do sieci Natura 2000. Ta sieć obszarów chronionych jest podstawowym narzędziem walki Unii Europejskiej o zachowanie bogatej różnorodności biologicznej naszego kontynentu. Komisja formalnie zatwierdziła włączenie do sieci kolejnych 235 terenów, zaproponowanych przez państwa członkowskie jako „tereny mające znaczenie dla Wspólnoty”. Państwa członkowskie będą miały sześć lat na wdrożenie niezbędnych środków ich ochrony.

Najnowsza aktualizacja dotyczy dwudziestu państw członkowskich i obejmuje wszystkie regiony biogeograficzne, których jest dziewięć: alpejski, atlantycki, borealny, czarnomorski, kontynentalny, makaronezyjski, panoński, stepowy i śródziemnomorski. Powierzchnia obszarów Natura 2000 wynosi obecnie 768 000 km2 (17,9 proc.) powierzchni lądów Unii Europejskiej i ponad 217 000 km2 (ok. 4 proc.) jej akwenów morskich.

Gratuluję zainteresowanym państwom członkowskim wniesienia kolejnego znaczącego wkładu w ochronę kapitału naturalnego Europy. Sieć Natura 2000 stanowi kręgosłup naszych działań w zakresie ochrony świata przyrody i ma zasadnicze znaczenie dla bioróżnorodności. Ponadto zapewnia atrakcyjne miejsca wypraw i wypoczynku i oferuje szeroki wachlarz możliwości rozwijania nowych form działalności gospodarczej w oparciu o te cenne walory przyrodnicze. Rozszerzenie sieci jest dobrą wiadomością dla przyrody i dobrą wiadomością dla nas wszystkich – powiedział komisarz ds. środowiska Janez Potočnik.

Główne kraje uczestniczące w rozszerzeniu sieci to Zjednoczone Królestwo, Rumunia, Łotwa, Włochy, Szwecja, Bułgaria, Dania, Francja, Słowacja, Estonia i Malta.

Najbardziej znaczącym uzupełnieniem w bieżącym roku jest wskazanie przez Zjednoczone Królestwo ławicy Dogger Bank (12 330 km2), płytkiego obszaru morskiego w środkowej części Morza Północnego. Wspólnie z przylegającymi obszarami niemieckim i niderlandzkim tworzy ona rozległy transgraniczny obszar Natura 2000 o powierzchni ponad 18 000 km2. Dogger Bank wskazano głównie z uwagi na niezwykle produktywne piaszczyste siedliska, które są ważnym tarliskiem i terenem dorastania wielu gatunków ryb o znaczeniu handlowym. Jej włączenie do sieci ułatwi skoordynowane zarządzanie tym obszarem, w tym także wspólne działania państw członkowskich dotyczące odpowiednich środków w zakresie rybołówstwa.