Ważne jest to, co potrafisz

W ramach strategii na rzecz tworzenia miejsc pracy i pobudzania wzrostu gospodarczego, Komisja Europejska podjęła inicjatywę zmierzającą do upowszechnienia uznawania umiejętności i kompetencji zdobytych poza szkołą lub uniwersytetem. Wniosek Komisji ma na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia przede wszystkim dla młodych bezrobotnych oraz osób słabo wykwalifikowanych, np. pracowników starszych i pracowników o niskich kwalifikacjach. Dąży ona również do zwiększenia dostępu do szkolnictwa wyższego, szczególnie dla studentów w dojrzałym wieku.

Poprzez to zalecenie Komisja wzywa państwa członkowskie do ustanowienia do 2015 r. krajowych systemów walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego (zob. definicje w informacjach dodatkowych). Pozwoliłoby to obywatelom na uzyskanie pełnych lub częściowych kwalifikacji na podstawie umiejętności i kompetencji nabytych poza formalnym systemem edukacji. Jedynie Finlandia, Francja, Luksemburg i Holandia mają obecnie kompleksowe systemy walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.

– Naszym celem jest pełne wykorzystanie przez wszystkich obywateli możliwości uczenia się dostępnych w miejscu pracy, w ramach grup społeczeństwa obywatelskiego lub za pomocą internetu, w celu podnoszenia ich kwalifikacji i szans na zatrudnienie – powiedziała Androulla Vassiliou, Komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży. – W czasach wysokiego bezrobocia i niskiego wzrostu gospodarczego ważne jest, aby Europa rozwijała odpowiedni zestaw umiejętności i kompetencji w celu zwiększenia konkurencyjności, dobrobytu i integracji społecznej.

Wniosek Komisji jest jedną z inicjatyw w ramach strategii „Europa 2020” ─ „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” oraz „Mobilna młodzież”. Stanowi on uzupełnienie europejskich ram kwalifikacji promujących walidację formalnej edukacji.

Wniosek Komisji dotyczący nowego programu „Erasmus dla wszystkich” – program na lata 2014 – 2020 przewiduje finansowanie dla wszystkich sektorów edukacji, w tym szkół, kształcenia dorosłych, szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego, jak również uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.