UWAGA – Nabór wniosków
Program finansowany jest ze środków budżetu państwa, a jego celem jest wsparcie budowy, przebudowy oraz remontów dróg gminnych i powiatowych. Tegoroczny nabór stanowi trzecią edycję programu wieloletniego pn. „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. W roku 2014 na realizację programu w województwie pomorskim przewidziano kwotę 54 390 000,00 PLN. Podziału środków w proporcjach po 50 % dokonuje się z przeznaczeniem na drogi gminne i drogi powiatowe. Mając na uwadze powyższe, dofinansowanie w ramach poszczególnych list, w roku 2014 kształtować się będzie na następującym poziomie: • drogi powiatowe – 27 195 000,00 PLN, • drogi gminne – 27 195 000,00 PLN.

W związku z powyższym Wojewoda Pomorski zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania wniosków o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje o Programie:

1. Maksymalna wartość dotacji wynosi 3 000 000,00 PLN.

2. Dotacja udzielana jest w wysokości 50 % łącznej wartości zadania (50% wkładu własnego).

3. Gminy oraz miasta na prawach powiatu mogą skorzystać z dofinansowania na nie więcej niż jedno zadanie, a powiat ziemski na dwa zadania.

4. W przypadku projektów obejmujących jednocześnie budowę, przebudowę lub remont drogi powiatowej i gminnej, o klasyfikacji do poszczególnych list decyduje kategoria drogi przeważającej długości odcinka.

5. Wnioski oceniane będą w ośmiu kryteriach określonych w Uchwale Rady Ministrów Nr 174/2011 z dnia 06 września 2011 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” zmienionej Uchwałą Rady Ministrów Nr 199/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku (wynik oceny merytorycznej wniosku stanowi średnią arytmetyczną ocen przyznanych przez poszczególnych członków komisji i wynosi od 0 do 40 pkt.).

Wnioski (w jednym egzemplarzu) należy składać w Punkcie Obsługi Klienta Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk (parter, wejście B) w godzinach pracy Urzędu tj. 745-1545 lub przesyłając na w/w adres. Godz. 15.45 dnia 30 września 2013 roku jest terminem ostatecznego wpływu wniosku do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wnioski złożone po w/w terminie nie będą podlegały ocenie. Liczy się data faktycznego wpływu wniosku do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (nie data stempla pocztowego). Szczegółowe informacje nt. Programu, wzorów dokumentów, akty prawne oraz procedury składania wniosków dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem Link oraz na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Link Wszelkie pytania proszę kierować do pracowników Oddziału Inwestycji Budżetu Państwa Wydziału Infrastruktury tel. (58) 30 77 – 124, – 148 pok. 415, 419, 420.

źródło i więcej informacji:
Link