Upaść, aby powstać
Inicjatywa ma pomóc solidnym przedsiębiorstwom w utrzymaniu się na rynku, a uczciwym przedsiębiorcom w uzyskaniu drugiej szansy, przy jednoczesnej ochronie prawa wierzycieli do odzyskania swoich pieniędzy. Chodzi o zapewnienie szybkich i wydajnych procedur, w interesie zarówno dłużników, jak i wierzycieli, które powinny przyczyniać się do ochrony zatrudnienia, pomagać dostawcom w zachowaniu klientów, a właścicielom w utrzymaniu wartości rentownych przedsiębiorstw. Rozbieżności między krajowymi przepisami dotyczącymi upadłości mogą prowadzić do powstawania niepewności prawa i tworzyć niekorzystne otoczenie biznesu. Najważniejsze kwestie to czas niezbędny na uregulowanie zobowiązań, warunki wszczęcia postępowania, zgłaszanie roszczeń i zasady dotyczące planów restrukturyzacji. Mogą one mieć hamujący wpływ na inwestycje transgraniczne. Rozpoczęte dziś konsultacje posłużą do zebrania opinii zainteresowanych stron na temat tego, jak najlepiej sprostać tym wyzwaniom.

– Europa potrzebuje klimatu »ratunku i odnowy« sprzyjającego rentownym przedsiębiorstwom i osobom fizycznym znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej – powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości. – Uczciwym przedsiębiorcom należy dać drugą szansę, tak by upadłość nie stała się dla nich dożywotnim wyrokiem w przypadku, gdy sprawy źle się potoczą. Szczególnie ważne są MŚP, które stanowią trzon naszej gospodarki. Liczę na aktywny udział w tych konsultacjach wszystkich zainteresowanych, tak byśmy mogli zgromadzić najlepsze pomysły dotyczące tego, w jaki sposób najlepiej sprostać wyzwaniom związanym z upadłością przedsiębiorstw.

źródło i więcej informacji: Link