Upadek kontrolowany
Komisja Europejska zaproponowała jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków na potrzeby unii bankowej. Mechanizm stanowiłby uzupełnienie jednolitego mechanizmu nadzorczego, który, po jego uruchomieniu pod koniec 2014 r., doprowadzi do objęcia przez Europejski Bank Centralny (EBC) bezpośredniego nadzoru nad bankami w strefie euro i innych krajach członkowskich, które zdecydują się przystąpić do unii bankowej. Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji gwarantowałby, że – niezależnie od bardziej rygorystycznych mechanizmów nadzoru – jeśli bank podlegający jednolitemu mechanizmowi nadzorczemu borykałby się z poważnymi trudnościami, środki zaradcze podejmowane byłyby sprawnie, przy minimalnych kosztach dla podatników i realnej gospodarki.

Wzmocnione ramy nadzoru zapewniane przez jednolity mechanizm nadzorczy oraz udoskonalone wymogi ostrożnościowe zwiększą bezpieczeństwo banków. Nie oznacza to jednak całkowitego wyeliminowania ryzyka powstawania w bankach poważnych problemów z płynnością czy wypłacalnością. Nadzór bankowy i restrukturyzacja banków muszą być koordynowane i realizowane na tym samym centralnym szczeblu, by zmniejszyć niepewność i zapobiec panice bankowej oraz rozprzestrzenianiu się problemu na inne kraje strefy euro.

źródło i więcej informacji: Link