Unia zaprasza naukowców
Przyjazd na określony czas do Europy jest okazją, z której korzysta rocznie ponad 200 000 studentów i naukowców z państw trzecich. Zbyt wielu z nich musi jednak stawić czoła zbędnym przeszkodom administracyjnym. Obowiązujące zasady dotyczące uzyskania wizy studenckiej lub dokumentu pobytowego są często skomplikowane i niejasne.

Procedury bywają czasochłonne i różnią się znacznie od siebie w poszczególnych państwach członkowskich, a przemieszczanie się z jednego państwa członkowskiego do drugiego bywa bardzo trudne lub nawet niemożliwe. Utrudnia to państwom członkowskim ściągnięcie do kraju większej liczby utalentowanych ludzi i zmniejsza atrakcyjność UE jako światowego centrum doskonałości.

Komisja zaproponowała wprowadzenie rozwiązań, które studentom, naukowcom i innym grupom spoza UE ułatwią i uatrakcyjnią wjazd do UE i pobyt na jej terytorium przez okres przekraczający trzy miesiące. Nowe przepisy wprowadzą jaśniejsze terminy dla organów krajowych na rozpatrywanie wniosków, poprawią możliwości dostępu do rynku pracy podczas pobytu zainteresowanych osób oraz ułatwią mobilność wewnątrz UE.

Jak pokazują doświadczenia z wdrażania obowiązującego prawodawstwa, państwa członkowskie nie były w stanie w pełni zaradzić trudnościom, na jakie napotykają osoby ubiegające się o wizę, które pragną przyjechać do UE, by studiować lub prowadzić badania naukowe.

Komisja proponuje obecnie wprowadzenie bardziej jasnych, spójnych i przejrzystych zasad w całej UE. Dwie obecnie obowiązujące dyrektywy dotyczące studentów i naukowców zostaną zmienione i zastąpione jedną nową dyrektywą, która przyczyni się do poprawy w zakresie:

– gwarancji proceduralnych, w szczególności poprzez wprowadzenie 60-dniowego terminu dla organów państw członkowskich na rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy lub dokumentu pobytowego, co sprawi, że proces składania wniosków będzie prostszy i bardziej przejrzysty;
– wewnątrzunijnej mobilności oraz transferu umiejętności i wiedzy. Prostsze i bardziej elastyczne zasady zwiększą możliwości naukowców, studentów i stażystów pobierających wynagrodzenie do przemieszczania się wewnątrz UE, co jest szczególnie ważne w przypadku studentów i naukowców zaangażowanych w realizację wspólnych programów. Również członkom rodzin naukowców zostaną przyznane niektóre prawa w zakresie mobilności;
– dostępu do rynku pracy. Studenci będą w czasie trwania studiów uprawnieni do wykonywania pracy przez co najmniej 20 godzin tygodniowo, tak aby mogli oni w ten sposób zapewnić sobie godziwe utrzymanie i wnieść wkład w gospodarkę kraju. Naukowcy i studenci będą również, przy zachowaniu pewnych warunków, mieli możliwość pozostania na terytorium UE przez okres 12 miesięcy po zakończeniu studiów lub badań naukowych w celu zbadania możliwości zatrudnienia lub założenia działalności gospodarczej. Nie będzie to jednoznaczne z uzyskaniem prawa do pracy, gdyż udzielenie pozwolenia na pracę pozostaje w kompetencjach krajowych;
– ogólnego poziomu ochrony dodatkowych grup obywateli państw trzecich, takich jak au pair, uczniowie oraz stażyści pobierający wynagrodzenie, które to grupy nie są objęte istniejącym prawodawstwem UE.

źródło i więcej informacji: Link