Unia optymistyczna
Zgodnie z wynikami najnowszego badania Eurobarometru Europejczycy zapatrują się nieco bardziej optymistycznie na sytuację gospodarczą w Europie.Ponad połowa Europejczyków (51 proc.) ocenia przyszłość UE optymistycznie (wzrost z 49 proc. w stosunku do Eurobarometru z wiosny 2013 r., zob. załącznik). W sumie 43 proc. obywateli (o 1 punkt procentowy (p.p.) więcej niż w badaniu z wiosny 2013 r.) jest zdania, że UE podejmuje właściwe działania w celu wyjścia z kryzysu i stawienia czoła nowym globalnym wyzwaniom (zob. załącznik). Wzrasta także optymizm Europejczyków – liczba respondentów, którzy uważają, że wpływ kryzysu na zatrudnienie osiągnął już swój punkt szczytowy, wzrosła o 4 p.p. (z 36 do 40 proc.).

Pozostałe wyzwania: Bezrobocie (49 proc., -3 p.p.), ogólna sytuacja gospodarcza (33 proc., bez zmian), inflacja (20 proc., bez zmian) i dług publiczny (15 proc., -1 p.p.) to cztery główne obawy Europejczyków wyrażane w odniesieniu do sytuacji w ich krajach. Natomiast w kontekście sytuacji osobistej najczęściej wskazywanym problemem jest inflacja (40 proc., -1 p.p.). Wśród najważniejszych bieżących problemów UE Europejczycy wymieniają z kolei ogólną sytuację gospodarczą (45 proc., -3 p.p.), bezrobocie (36 proc., -2 p.p.) oraz stan finansów publicznych państw członkowskich (26 proc., -4 p.p.).

Zbliżenie na Irlandię: W kontekście decyzji Irlandii o rezygnacji z dalszej pomocy finansowej, wyniki badań pokazują, że Irlandczycy znacznie lepiej oceniają sytuację gospodarczą w swoim państwie. Liczba irlandzkich respondentów liczących na poprawę krajowej sytuacji gospodarczej w przyszłym roku wzrosła o 12 p.p., a oceniających kondycję gospodarki krajowej jako dobrą – o 11 p.p.

Co więcej, poparcie dla unii gospodarczej i walutowej ze wspólną walutą euro utrzymało się na niemal niezmienionym poziomie – jej zwolennikami jest ponad połowa Europejczyków (52 proc., +1 p.p. od wiosny 2013 r.). Bezwzględna większość respondentów z 21 państw członkowskich opowiada się za euro, przy czym największą liczbę zwolenników wspólnej waluty odnotowano w Luksemburgu (79 proc.), Słowenii (78 proc.), Słowacji (78 proc.), Estonii (76 proc.) i Finlandii (75 proc.).

Kontekst

Eurobarometr z jesieni 2013 r. stanowi najnowsze wydanie badania opinii publicznej organizowanego co pół roku przez Komisję Europejską. Zostało ono przeprowadzone w formie bezpośrednich wywiadów w dniach od 2 do 17 listopada 2013 r. W badaniu uczestniczyło w sumie 32 409 respondentów z 28 państw członkowskich UE i 5 państw kandydujących (byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, Turcji, Islandii, Czarnogóry i Serbii).

Dodatkowe informacje

Sprawozdanie na temat pierwszych wyników wskazuje, w jaki sposób Europejczycy postrzegają obecną sytuację gospodarczą, jakie są ich obawy co do przyszłości oraz ich opinie na temat kryzysu i strategii „Europa 2020”.

źródło i więcej informacji: Link