Unia i Ukraina bliżej

Układ o stowarzyszeniu, obejmujący pogłębioną i kompleksową umowę o wolnym handlu (DCFTA) jest głównym narzędziem służącym zbliżeniu Ukrainy i UE. Umowa sprzyja zacieśnianiu więzów politycznych i wzmacnianiu powiązań gospodarczych oraz poszanowaniu wspólnych europejskich wartości. DCFTA stwarza ramy dla modernizacji relacji handlowych Ukrainy oraz rozwoju gospodarczego poprzez otwieranie rynków i harmonizację prawa, standardów i przepisów z unijnymi i międzynarodowymi normami.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział: – Determinacja jest cnotą. Dzisiaj, mimo wielu wyzwań, osiągnęliśmy cel. W momencie wejścia w życie układu o stowarzyszeniu UE wywiązuje się z obietnicy złożonej naszym ukraińskim przyjaciołom. Dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili: tym, którzy stali na Majdanie i tym, którzy ciężko pracują, aby zmieniać kraj na lepsze. Ten dzień jest świętem naszego kontynentu.

Wiceprzewodnicząca KE Federica Mogherini, Wysoka Przedstawiciel UE ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, powiedziała: – W końcu uzyskaliśmy to, nad czym pracowaliśmy przez ostatnie lata – bliższe związki Unii Europejskiej i Ukrainy. Oznacza to bliższe więzi między naszymi obywatelami, większy rynek, więcej możliwości dla biznesu i przedsiębiorców, intensywniejszą wymianę doświadczeń, informacji i ekspertyz. To pokazuje, że przyświecają nam te same cele oraz, że Ukraińcy mogą liczyć na wsparcie ze strony Unii Europejskiej i współpracę w nadchodzących latach.

Johannes Hahn, komisarz ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia, powiedział: – To następne pokolenia ukraińskich obywateli będą zbierać owoce stowarzyszenia z UE. Jednak pierwsze konkretne rezultaty wdrożenia porozumienia są już widoczne: wzrósł ukraiński eksport do UE zaś Unia potwierdziła swoją pozycję głównego partnera handlowego Ukrainy. Podjęte w ostatnim czasie wysiłki na rzecz reform były bezprecedensowe, chociaż jest jeszcze wiele do zrobienia, jak choćby kontynuacja walki z korupcją. Unia Europejska będzie wspierała reformatorskie wysiłki Ukrainy, zarówno od strony merytorycznej jak i finansowej.

Unia Europejska niezachwianie wspiera ukraińską niepodległość, suwerenność i jedność terytorialną, jak również ambitne starania władz Ukrainy, aby zreformować krajowe instytucje i gospodarkę. Umożliwiłoby to uwolnienie pełnego potencjału umowy stowarzyszeniowej i przyniosło najwięcej korzyści Ukraińcom.

Na mocy układu o stowarzyszeniu Ukraina zobowiązała się do reform strukturalnych w zakresie demokratyzacji państwa, praw człowieka, praworządności, dobrego zarządzania, handlu i zrównoważonego rozwoju. Układ o stowarzyszeniu obejmuje również wzmocnioną współpracę w działaniach na rzecz ochrony środowiska, społecznego rozwoju i opieki, transportu, ochrony konsumenckiej, równości szans, edukacji, młodzieży i kultury, przemysłu i energii. Wejście w życie umowy da nowy impuls do współpracy w takich dziedzinach jak polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, sprawiedliwość, polityka podatkowa, zarządzanie publicznymi pieniędzmi, nauka i technologia, edukacja oraz technologie cyfrowe.

Kontekst

Układ o stowarzyszeniu był negocjowany od 2007 do 2011 roku i podpisany 21 marca oraz 27 czerwca 2014. Jego istotne elementy były tymczasowo stosowane od 1 listopada 2014 do 1 stycznia 2016 na potrzeby DCFTA.

Więcej informacji: