UE przeciw wykluczeniu Romów
Stworzone przez Komisję Europejską unijne ramy krajowych strategii integracji Romów (IP/11/400, MEMO/11/216) otrzymały poparcie na najwyższym szczeblu politycznym. Przywódcy europejscy, którzy spotkali się w Brukseli, poparli plan mający na celu położenie kresu trwającemu od wieków wykluczeniu mniejszości romskiej w Europie.

Stosując się do unijnych ram krajowych strategii integracji Romów, każde z 27 państw członkowskich określi, w jaki sposób zamierza poprawić sytuację najbardziej narażonych na wykluczenie społeczności romskich na swoim terytorium. Państwa członkowskie będą musiały uwzględnić cztery główne obszary, w których należy poprawić integrację społeczną i gospodarczą – edukację, zatrudnienie, opiekę zdrowotną i mieszkania – oraz określić działania proporcjonalne do wielkości społeczności romskich zamieszkujących ich terytoria. Aby wesprzeć wysiłki podejmowane na szczeblu krajowym, udostępniono na ten cel środki z budżetu UE oraz stworzono solidne ramy prawne służące zwalczaniu dyskryminacji. Rządy mają czas na przedłożenie strategii krajowych do końca 2011 r. Następnie Komisja Europejska oceni otrzymane plany i przedstawi wiosną sprawozdanie w tej sprawie.

László Andor, komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, podkreślił, jak ważne są natychmiastowe działania w sprawie integracji Romów. – Sytuacja społeczności romskiej w całej Europie uległa pogorszeniu i dlatego musimy szybko przejść z etapu oczekiwań i aspiracji do działań praktycznych, które przyczynią się do osiągnięcia rzeczywistych zmian w tym obszarze. Wyrażone przez przywódców UE poparcie dla ram unijnych jest istotnym krokiem pokazującym, że Europa nie akceptuje wykluczenia społecznego i gospodarczego milionów Romów. Można już więc rozpocząć realizację strategii krajowych, które – mam nadzieję – będą ambitne i realistyczne.

Przedstawiciele społeczności romskiej mogą odegrać decydującą rolę, czuwając nad tym, aby strategie na rzecz integracji Romów były stosowne i skutecznie wdrażane. Monitorowanie procesu integracji będzie istotnym elementem gwarantującym, że strategie krajowe zostaną skutecznie wdrożone oraz że środki finansowe przeznaczone na zwiększenie integracji Romów rzeczywiście dotrą do beneficjentów końcowych.