UE przeciw przemytowi ludzi

Czy należałoby zwiększyć sankcje dla tych, którzy ułatwiają nielegalny wjazd, tranzyt i pobyt w UE? Co można zrobić, aby uniknąć ryzyka kryminalizacji osób świadczących pomoc dla imigrantów ze względów humanitarnych?

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w celu zebrania opinii na temat funkcjonowania istniejących przepisów dotyczących zapobiegania i zwalczania przemytu migrantów oraz na temat tego, co można zrobić, aby te przepisy ulepszyć. Poprawa istniejącego prawodawstwa jest jednym z priorytetowych działań określonych w europejskim programie w dziedzinie migracji oraz unijnym planie działania na rzecz zwalczania przemytu migrantów, dwóch strategicznych inicjatyw Komisji przyjętych w kwietniu i maju 2015 r.

Komisja zaprasza szeroki wachlarz interesariuszy (osoby prywatne, organizacje rządowe i pozarządowe, przedsiębiorstwa prywatne, itd.) do wyrażania swoich opinii na temat istniejących ram prawnych UE.

– Przemyt ludzi naraża ich na podróżowanie w niebezpiecznych i uwłaczających godności warunkach. […] W celu ochrony takich osób przed przestępcami, Unia Europejska podjęła szereg ważnych inicjatyw zmierzających do walki z przemytem. W ich efekcie doszło do wielu aresztowań. […] Innym ważnym elementem, który został silnie zaakcentowany w dyskusji nt. zwalczania przemytu ludzi jest to, że organizacje pozarządowe – na szczeblu lokalnym i regionalnym pomagające przemycanym migrantom – nie powinny być karane. W pełni się z tym zgadzam, tak jak zgadzam się, że prawa podstawowe przemyconych osób powinny być chronione. Karać musimy przemytników! – powiedział Dimitris Avramopoulos, komisarz UE ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa.

Obywatele i zainteresowane podmioty mogą wziąć udział w publicznych konsultacjach, uzupełniając formularz internetowy. Swoje opinie można zgłaszać do dnia 6 kwietnia 2016 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem HOME-NOTIFICATIONS-C1@ec.europa.eu

Kontekst

W obliczu ciągłych tragedii na europejskich granicach, wzmacnianie prewencji i zwalczenie przemytu imigrantów stał się głównym priorytetem. Zarówno w europejskim programie w dziedzinie migracji jak i unijnym planie działania na rzecz zwalczania przemytu migrantów ogłoszonych w kwietniu i maju 2015 r. uznano, że niezbędne jest przyjęcie skutecznych ram prawa karnego.

Dokumenty, które są przedmiotem konsultacji, zostały przyjęte w 2002 roku: dyrektywa 2002/90/WE definiująca ułatwianie nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu oraz decyzja ramowa 2002/946/ WSiSW w sprawie wzmocnienia systemu karnego w celu zapobiegania nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu.

Dostępne dane i analizy wskazują na znaczny wzrost przepływu migrantów, którzy są przemycani do UE w ostatnich latach. Ogólna liczba wykrytych nielegalnych przekroczeń zewnętrznych granic UE zgłoszonych w pierwszych trzech kwartałach 2015 roku wynosi ponad 710 000 w porównaniu z 282 000 zarejestrowanymi w 2014 r.

W tym kontekście przemyt imigrantów jest również coraz bardziej związany z łamaniem praw człowieka i śmiercią niewinnych osób. Szacuje się, że w 2014 r. ponad 3000 migrantów straciło życie w basenie Morza Śródziemnego. W kolejnym roku zginęło lub uznano za zaginione ponad 3400 osób.

Ta sytuacja szkodzi nie tylko bezpieczeństwu i ochronie migrantów, ale także obywateli UE. Ma to wpływ na podmioty działające w takich sektorach jak rybołówstwo i przemysł morski, transport lądowy i lotniczy, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i migrantów pracujące w dziedzinie migracji i azylu.

Dodatkowe informacje