UE pomoże uchodźcom

Dwa tygodnie po przedstawieniu programu w zakresie migracji Komisja Europejska przyjmuje pierwsze inicjatywy wchodzące w zakres kompleksowej koncepcji poprawy sposobów rozwiązywania kwestii migracji.

Po tragicznych wydarzeniach i śmierci wielu osób na Morzu Śródziemnym przywódcy państw członkowskich stanowczo zobowiązali się do solidarności, mającej na celu wspólne stawienie czoła wyzwaniom związanym z migracją. Przedkładając dzisiaj swoje propozycje, Komisja przekuwa słowa w czyny i ustanawia działania, które stanowią bezpośrednią i długofalową reakcję na wyzwanie, jakie migracja stwarza dla Europy.

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans oświadczył: –Komisja wypełnia dziś słowa treścią w postaci konkretnych działań. Solidarność idzie w parze z odpowiedzialnością. Dlatego nasze propozycje zawierają wyraźny wymóg właściwego stosowania zasad udzielania azylu i dołożenia przez państwa członkowskie wszelkich starań, aby zapobiec nadużyciom. Każdy potrzebujący schronienia powinien je znaleźć w Europie. Należy jednak szybko wykrywać tych, którzy nie mają uzasadnionych podstaw, by się o nie ubiegać, i odsyłać ich do ojczyzny. Takie podejście jest niezbędne, aby polityka migracyjna została zaakceptowana przez nasze społeczeństwa.

Wysoka przedstawiciel / wiceprzewodnicząca Komisji Federica Mogherinistwierdziła: – Dwa tygodnie po przyjęciu programu w zakresie migracji przedkładamy dzisiaj konkretne propozycje jego realizacji, której głównym celem jest szybkie ratowanie życia i zapewnienie w Unii Europejskiej ochrony ludziom, którzy jej potrzebują: na morzu, na terytorium UE lub w państwach trzecich. Dlatego też zwiększamy intensywność współpracy z państwami pochodzenia i tranzytu oraz z państwami, na których terytorium przebywają uchodźcy, nie tylko w celu wzmocnienia potencjału azylowego i migracyjnego, ale także aby zapanować nad podstawowymi przyczynami zmuszającymi ludzi do ucieczki i migracji: ubóstwem, wojną, prześladowaniami, gwałceniem praw człowieka i klęskami żywiołowymi. Omawiałam wczoraj te cele z ministrami ds. rozwoju w ramach rozważań na temat nowych zrównoważonych celów rozwojowych i dokonałam ponownej wymiany poglądów z Sekretarzem Generalnym ONZ Ban Ki-moonem na temat kompleksowych działań, które chcemy podjąć.

Komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos podkreślił: – Komisja udowodniła dzisiaj, że potrafi działać szybko i zdecydowanie, aby lepiej radzić sobie z migracją. Programy relokacji i przesiedleń w połączeniu ze wzmocnieniem operacji »Tryton« i »Posejdon« oraz planem działania w zakresie walki z przemytnikami ludzi, stanowią odpowiedź na najpilniejsze wyzwania, którym musimy stawić czoło. Jednocześnie uruchamiamy publiczne konsultacje na temat przeglądu dyrektywy w sprawie niebieskiej karty. Mamy nadzieję, że konsultacje te dostarczą cennych impulsów do przekształcenia tego instrumentu w prawdziwą wizytówkę Unii Europejskiej w światowym współzawodnictwie o pozyskanie talentów i umiejętności.