UE pomaga wrócić do pracy
Fundusz wypłacił w 2011 r. łącznie 128 mln euro, przeznaczone na pomoc dla pracowników w dwunastu państwach członkowskich (Austria, Belgia, Czechy, Dania, Francja, Grecja, Holandia, Irlandia, Niemcy, Polska, Portugalia i Włochy).

László Andor, komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, powiedział: – Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji dowiódł swojej wartości jako skuteczne i efektywne narzędzie wsparcia osób, które straciły pracę. Jest on konkretnym wyrazem europejskiej solidarności i praktycznym instrumentem pomagającym osobom i regionom w poradzeniu sobie ze skutkami zwolnień grupowych. EFG umożliwia w szczególności państwom członkowskim wspieranie ukierunkowanych działań, dostosowanych do sytuacji poszczególnych pracowników. Od czasu uruchomienia funduszu w 2007 r. ok. 91 tys. zwolnionych pracowników uzyskało już wsparcie EFG w celu poszukiwania pracy, skorzystania ze szkoleń lub innych form pomocy bądź uzyska takie wsparcie w niedalekiej przyszłości. EFG będzie nadal odgrywać kluczową rolę w zwalczaniu bezrobocia.

Piąte coroczne sprawozdanie z działań EFG i ich wyników wskazuje, że w 2011 r. kwota środków wypłaconych przez EFG na rzecz państw członkowskich wzrosła o 50 proc. w porównaniu z rokiem 2010. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej podjęły w 2011 r. 22 decyzje o uruchomieniu finansowania z EFG. W 2011 r. po raz pierwszy wsparcie z EFG uzyskały Czechy i Grecja.

Wsparcia udzielano na współfinansowanie aktywnych instrumentów polityki rynku pracy, zaproponowanych i zorganizowanych przez dwanaście państw członkowskich na rzecz pracowników w tych państwach w przeciągu 24 miesięcy od daty złożenia wniosku. Współfinansowanie z EFG pokryło 65 proc. kosztów tych działań, zaś pozostałe 35 proc. było finansowane ze źródeł krajowych. Wśród konkretnych działań skierowanych do osób poszukujących pracy znalazły się: indywidualna intensywna pomoc w poszukiwaniu pracy, różne rodzaje szkoleń zawodowych, środki służące podnoszeniu kwalifikacji i przekwalifikowaniu, zachęty i dodatki o charakterze czasowym, na okres trwania aktywnych środków, oraz inne rodzaje wsparcia, takie jak pomoc przy tworzeniu przedsiębiorstw i publiczne programy zatrudnienia.

W sprawozdaniu opisano również skutki przyznania w poprzednich latach czterech wkładów z EFG na rzecz trzech państw członkowskich (Belgii, Szwecji i Irlandii), wyjaśniając, w jaki sposób dzięki pomocy z EFG zwolnieni pracownicy znaleźli zatrudnienie. Wyniki dają powody do optymizmu: 2 352 zwolnionych pracowników branż motoryzacyjnej, odzieżowej i komputerowej (45 proc. spośród 5 228 osób, które otrzymały wsparcie z EFG) znalazło nowe miejsca pracy lub rozpoczęło działalność gospodarczą na własny rachunek przed zakończeniem okresu wsparcia z EFG (w połowie 2011 r.).

Dobre wyniki w zakresie powrotu do aktywności zawodowej wskazują, że dłuższy okres wsparcia i wyższe współfinansowanie ze środków UE (w wyniku zmiany rozporządzenia o EFG w 2009 r.) korzystnie wpływają na sytuację zarówno pracowników, jak i lokalnych i regionalnych rynków pracy.