UE i zrównoważony rozwój

Porozumienie to ważny etap poprzedzający dwa inne ważne wydarzenia w tym roku: posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ we wrześniu w Nowym Jorku, które ma podjąć decyzję w sprawie listy celów zrównoważonego rozwoju, a także konferencję stron w sprawie zmian klimatu zaplanowaną na grudzień w Paryżu.

Przed konferencją wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca Federica Mogherini stwierdziła: – Rok 2015 jest rokiem historycznym w naszej walce z ubóstwem i o zrównoważenie środowiskowe. Musimy być ambitni, jeżeli chcemy osiągnąć istotne cele, jakie sobie wyznaczyliśmy: wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i zapewnienie wszystkim zrównoważonej przyszłości. Będziemy musieli wzmocnić pozycję jednostek, począwszy od kobiet i dziewcząt, walczyć z nierównością, wspierać rozwój pokojowych społeczeństw oraz tworzyć wspólny dobrobyt poprzez zrównoważony wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu. Zajęcie się tymi wszystkimi zagadnieniami stanowi duże wyzwanie, a cele te osiągniemy tylko wtedy, gdy wszyscy weźmiemy na siebie obowiązki zgodne z naszymi własnymi celami i połączymy siły w ramach ścisłej współpracy w skali światowej.

Komisarz Mimica dodał: – W ujęciu łącznym UE już jest największym darczyńcą dostarczającym oficjalną pomoc rozwojową oraz pionierem w opracowywaniu i wykorzystywaniu innowacyjnych mechanizmów finansowania. Przewidujemy, że do 2020 r. dzięki instrumentom łączonym uda się uruchomić 100 mld euro. Ponadto nasz rynek jest najbardziej otwarty na kraje rozwijające się. Będziemy w dalszym ciągu odgrywać naszą rolę, a nawet zwiększymy swój wkład i będziemy wspierać zrównoważony rozwój na całym świecie, a szczególnie w krajach najbardziej potrzebujących.

UE pragnie, aby porozumienie w Addis Abebie było oparte na nowym globalnym partnerstwie, w które zaangażują się wszystkie kraje na świecie i które będzie w stanie uruchomić wszelkie możliwe środki na finansowanie Agendy rozwoju po 2015 roku (tzw. środki wdrażania) z naciskiem na trzy główne zagadnienia:

Integracja– nowe globalne partnerstwo działać na rzecz całej Agendy rozwoju po 2015 roku i zająć się wszystkimi trzema aspektami zrównoważonego rozwoju (ekonomicznym, społecznym i środowiskowym) w sposób zintegrowany.

Kompleksowość – nowe globalne partnerstwo powinno opierać się na uruchamianiu i efektywnym wykorzystaniu wszystkich odpowiednich środków wdrażania – finansowych lub innego rodzaju. Zalicza się do nich m.in wypracowanie należytych strategii oraz tworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi gospodarek we wszystkich krajach.

Uniwersalność – nowe globalne partnerstwo będzie opierać się na tym, że wszyscy będą wnosić należny wkład. Wszystkie kraje będą musiały podjąć niezbędne działania polityczne oraz pozyskać zasoby.

Program międzynarodowej konferencji w sprawie finansowania rozwoju (13-16 lipca)

W poniedziałek 13 lipca o godz. 13.30 (czasu obowiązującego w Brukseli) komisarz Mimica weźmie udział we wspólnej konferencji prasowej z Romainem Schneiderem, ministrem współpracy rozwojowej i spraw humanitarnych Luksemburga, reprezentującym prezydencję UE. We wtorek 14 lipca o godz. 9.00 rano (czasu obowiązującego w Brukseli) komisarz Mimica wygłosi przemówienie na otwarcie konferencji. W czasie konferencji komisarz Mimica odbędzie szereg spotkań dwustronnych z przedstawicielami rządów, organizacji międzynarodowych i społeczeństwa obywatelskiego. Dnia 15 lipca komisarz weźmie udział w dwóch imprezach towarzyszących konferencji, współorganizowanych przez UE: jedna będzie dotyczyć międzynarodowego wsparcia na rzecz mobilizacji zasobów krajowych, a druga – sektora prywatnego i instrumentów łączonych.