UE chroni konsumentów

Komisja Europejska opublikowała nowe dane, z których wynika, że w 2015 r. ponad 2 tys. niebezpiecznych produktów zostało zgłoszonych w unijnym systemie ostrzegania. Kluczowe wyzwaniem jest rosnący udział produktów spoza UE kupowanych w internecie. System wczesnego ostrzegania gwarantuje, że informacje o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych wycofanych z rynku lub od użytkowników gdziekolwiek w Europie są szybko przekazywane państwom członkowskim i Komisji Europejskiej. Komisja, państwa członkowskie UE oraz przedsiębiorstwa współpracują w celu zapewnienia, by te niebezpieczne produkty konsumenckie były usuwane z rynku europejskiego.

– System wczesnego ostrzegania pomógł skoordynować szybką reakcję organów ochrony konsumentów w celu usunięcia niebezpiecznych produktów w całej Europie. Czekają nas wyzwania dwojakiego rodzaju: sprzedaż online, dzięki której produkty trafiają bezpośrednio do domu konsumenta pocztą, i duży odsetek chińskich produktów wśród wyrobów zgłoszonych za pośrednictwem systemu wczesnego ostrzegania. W czerwcu odbędę podróż do Chin, której celem będzie zacieśnienie współpracy z chińskimi instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo produktów – powiedziała Věra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci.

W 2015 r. w systemie zarejestrowano 2072 zgłoszenia i 2745 działań następczych. Jeżeli jedno państwo członkowskie zgłosi produkt niebezpieczny w systemie, inne kraje mogą zidentyfikować dany produkt na swoim rynku i zareagować na takie pierwsze zgłoszenie.

Ponad 65 proc. Europejczyków kupuje produkty w internecie, a liczba osób dokonujących zakupów online wzrosła w latach 2006–2015 o 27 proc. Nowe wyzwanie stanowi teraz rozwiązanie kwestii zakupów internetowych, dzięki którym bezpośrednio do gospodarstw domowych trafiają pocztą również produkty pochodzące spoza UE, które mogły nie zostać poddane kontroli bezpieczeństwa.

Komisja pracuje nad dalszym udoskonaleniem systemu wczesnego ostrzegania z myślą o uwzględnieniu tego aspektu. Nawiązano już współpracę z pracownikami straży granicznej i platformami sprzedaży internetowej. W dalszym ciągu będziemy zwracać uwagę na kwestie sprzedaży online w ramach prowadzonego przez Komisję międzynarodowego programu bezpieczeństwa produktów.

Jakie produkty stanowią zagrożenie?

W 2015 r. głównymi kategoriami produktów, które wymagały podjęcia działań naprawczych, były zabawki (27 proc.) oraz odzież, tkaniny i wyroby związane z modą (17 proc.). Produkty te już rok wcześniej należały do najczęściej zgłaszanych wyrobów. Jeśli chodzi o zagrożenia, w 2015 r. najczęściej zgłaszanym rodzajem ryzyka (25 proc. wszystkich powiadomień) były ryzyko chemiczne, a następnie ryzyko obrażeń (22 proc.), które było na pierwszym miejscu listy zagrożeń w poprzednim sprawozdaniu.

Najczęściej zgłaszane w 2015 r. zagrożenia chemiczne dotyczyły produktów takich jak biżuteria zawierająca szkodliwe metale ciężkie, np. nikiel i ołów, oraz zabawek zawierających ftalany (zmiękczacze plastiku, które mogą powodować bezpłodność).

Skąd pochodzą takie produkty?

Jako że 62 proc. zgłoszonych niebezpiecznych produktów pochodzi z Chin, kraj ten zajmuje pierwszą pozycję na liście państw pochodzenia produktów zgłaszanych za pośrednictwem systemu ostrzegania. Państwo to ma największy udział w imporcie do UE.

Współpraca z chińskimi władzami jest nadal priorytetem dla UE, a konkretnie odbywa się w ramach mechanizmu dotyczącego Chin wewnątrz systemu wczesnego ostrzegania: każde zgłoszenie dotyczące produktu pochodzenia chińskiego jest przesyłane do administracji w Chinach, aby urzędnicy mogli omówić tę kwestię bezpośrednio z producentem lub eksporterem, jeżeli te podmioty gospodarcze są identyfikowalne.

Do chwili obecnej Chiny odpowiedziały na 11 540 zgłoszeń i zdołały podjąć działania korygujące w 3 748 przypadkach. W wielu przypadkach zidentyfikowanie pochodzenia produktu pozostaje trudne.

Komisarz Jourová uda się w czerwcu do Chin w celu omówienia kwestii bezpieczeństwa produktów z partnerami chińskimi.

Kontekst

Od 2003 r. system wczesnego ostrzegania gwarantuje, że informacje o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych wycofanych z rynku lub od użytkowników gdziekolwiek w Europie są szybko przekazywane państwom członkowskim i Komisji Europejskiej. Dzięki temu w całej UE mogą być podejmowane odpowiednie działania następcze (zakaz lub wstrzymanie sprzedaży, wycofanie z obrotu, wycofanie od użytkowników lub zablokowanie przywozu przez organy celne).

System obejmuje obecnie trzydzieści jeden państw (UE wraz z Islandią, Liechtensteinem i Norwegią). System wczesnego ostrzegania działa dzięki codziennej, stałej współpracy pomiędzy państwami członkowskimi.

System wczesnego ostrzegania – wykresy i grafiki

Dodatkowe informacje: