Uczciwie w detalu
Sektor usług handlu detalicznego i hurtowego jest jednym z najważniejszych w gospodarce UE i powinien odgrywać pierwszorzędną rolę w pobudzaniu wzrostu gospodarczego i tworzeniu miejsc pracy zgodnie ze strategią “Europa 2020”.

Sektor ten generuje 11 proc. unijnego PKB i zatrudnia niemal 33 miliony osób, oferując możliwość zatrudnienia przede wszystkim młodym ludziom, kobietom i osobom o niskim poziomie umiejętności lub kwalifikacji.

W tym sektorze działalność prowadzi 29 proc. europejskich MŚP. Wciąż jednak istnieje wiele barier, które komplikują funkcjonowanie transgranicznej działalności zaopatrzeniowej, utrudniają konsumentom dostęp do transgranicznych usług detalicznych, a sprzedawcom detalicznym − wchodzenie na rynek.

– Detaliści mają do odegrania ważną rolę w zagwarantowaniu konsumentom korzyści wynikających z jednolitego rynku. Wciąż jednak istnieją bariery utrudniające stworzenie efektywnego i konkurencyjnego wspólnego rynku usług detalicznych. Plan działania przedstawia strategię, której celem jest poprawa konkurencyjności sektora detalicznego oraz jego wydajności gospodarczej, środowiskowej i społecznej – mówi komisarz ds. rynku wewnętrznego i usługMichel Barnier.

Działania w ramach europejskiego planu działania na rzecz sprzedaży detalicznej obejmują pięć priorytetów:

– wzmocnienie pozycji konsumentów poprzez zapewnienie im odpowiednich informacji
– zwiększenie dostępności usług detalicznych poprzez promowanie wymiany między państwami członkowskimi najlepszych praktyk z zakresu planowania biznesowego i przestrzennego
– budowanie sprawiedliwszych i bardziej zrównoważonych relacji handlowych na całej długości łańcucha dostaw produktów spożywczych i niespożywczych
– zapewnienie lepszego połączenia między handlem detalicznym a innowacjami
– stworzenie lepszego środowiska pracy, na przykład poprzez lepsze dopasowywanie potrzeb pracodawców i kwalifikacji personelu.

Komisja utworzy stałą grupę ds. konkurencyjności w handlu detalicznym, która pomoże w opracowywaniu dalszych szczegółowych celów dotyczących określonych obszarów, monitorowaniu postępów i wydawaniu zaleceń w celu zapewnienia pełnego wdrożenia środków zawartych w planie działania. W razie potrzeby grupa będzie doradzać Komisji w sprawie nowych, dodatkowych działań, które można by zaproponować.

źródło i więcej informacji: Link