Ubezpieczeniowe przejęcie
Przejmowane firmy są obecnie kontrolowane wyłącznie przez Talanx. Komisja stwierdziła, że transakcja ta nie spowoduje problemów w zakresie konkurencji, jako że na rynku nadal obecni będą silni konkurenci.

Przedmiotowa transakcja dotyczy wyłącznie polskiego rynku ubezpieczeniowego. Komisja zbadała wpływ proponowanego przejęcia na konkurencję na rynkach ubezpieczeń na życie i innych produktów ubezpieczeniowych, na których działalność zainteresowanych spółek nakłada się na siebie. Jako że obie spółki dominujące działają na rynku reasekuracji, w wyniku omawianej transakcji powstałoby również powiązanie pionowe.

Komisja stwierdziła również, że transakcja ta nie spowoduje problemów w zakresie konkurencji, jako że łączny udział spółek w rynku jest niewielki i nie wzrośnie w wyniku transakcji. Ponadto na przedmiotowym rynku działać będzie wystarczająca liczba silnych konkurentów.

Komisja zbadała ostatnio sytuację na omawianych rynkach w kwietniu 2011 r., kiedy to Talanx i Meiji Yasuda Life Insurance Company przejęły wspólną kontrolę nad Wartą. Warunki w zakresie konkurencji na tych rynkach nie zmieniły się istotnie od czasu tego przejęcia.

Komisja uznała zatem, że proponowana transakcja nie utrudni znacząco skutecznej konkurencji na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) ani żadnej znacznej jego części.

Transakcję zgłoszono Komisji w dniu 17 października 2012 r.