Twoje finanse w całej Europie

Komisja Europejska przedstawiła plan, dzięki któremu konsumenci europejscy będą mieć większy wybór usług finansowych i lepszy do nich dostęp w całej Unii. Podstawą planu jest technologia, jako że innowacyjne usługi internetowe mogą zapewnić większe zintegrowanie rynku usług finansowych. W związku z tym publikujemy również konsultacje w sprawie technologii i jej wpływu na europejski sektor usług finansowych (tzw. FinTech), aby pobudzić aktywność w tej dziedzinie.

Komisja pod przewodnictwem Jeana-Claude’a Junckera zobowiązała się do zbudowania pogłębionego i sprawiedliwszego jednolitego rynku, również za pomocą narzędzi cyfrowych. Dla usług finansowych oznacza to pobudzenie konkurencji i zwiększenie możliwości wyboru, tak aby konsumenci mieli do czynienia z niższymi cenami i lepszą jakością, niezależnie od tego, gdzie w Europie kupują usługi finansowe takie jak konto bankowe, ubezpieczenie samochodu czy przelewy pieniężne.

Plan ma na celu pokonanie barier między krajami: obecnie jedynie 7 proc. konsumentów nabywa usługi finansowe w innym państwie członkowskim UE. Wszyscy konsumenci powinni mieć możliwość swobodnego wyboru spośród asortymentu usług finansowych dostępnych w całej Unii i podjęcia najkorzystniejszej dla siebie decyzji ze świadomością, że są dobrze chronieni. To, czy usługodawca jest z kraju, czy z zagranicy, nie powinno mieć znaczenia na prawdziwym jednolitym rynku. Również podmioty świadczące usługi finansowe powinny mieć możliwość korzystania w pełni z całego rynku UE.

Wiceprzewodniczący Valdis Dombrovskis, odpowiedzialny za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, powiedział: – Konsumenci i firmy w Europie powinni w pełni korzystać z zalet działania na prawdziwym jednolitym rynku usług finansowych. Konsumenci powinni mieć dostęp do najlepszych produktów oferowanych w całej Unii Europejskiej, a nie tylko we własnym kraju. Chcemy także wykorzystać cały potencjał dostępnej technologii. Technologia ta, jeśli się ją dobrze wykorzysta, może wprowadzić pozytywne zmiany w branży finansowej oraz poprawić dostęp konsumentów do usług finansowych.

Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący do spraw miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności, powiedział: – Ten ambitny plan działania obejmuje ukierunkowane środki, które umożliwią stopniowe pogłębienie jednolitego rynku UE i będą miały realny wpływ na życie Europejczyków. Kiedy uruchamialiśmy unię rynków kapitałowych, zobowiązaliśmy się do poprawy dostępu do finansowania i konsumenckich usług finansowych z korzyścią dla konsumentów i przedsiębiorstw, a jednocześnie do nadążania za tempem rozwoju technologii finansowych.

Věra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, powiedziała: – Choć prawo do swobodnego przemieszczania się w obrębie Unii Europejskiej nadal jest prawem, które Europejczycy cenią sobie najbardziej, konsumenci w UE wciąż napotykają zbyt wiele barier w życiu codziennym. Nieważne, czy chodzi o otwarcie konta bankowego, wykupienie ubezpieczenia samochodu, czy ubieganie się o kredyt: gdy pojawia się wymiar transgraniczny, sprawy się komplikują. Dzisiaj zarysowujemy plan, tak aby zaoferować konsumentom lepsze produkty i większy wybór oraz poprawić klarowność i ochronę usług finansowych.

Plan działania

Komisja wskazała trzy główne kierunki dalszych prac, które pozwolą zbliżyć się o kolejny krok do prawdziwego jednolitego rynku usług finansowych:

  • Zwiększenie zaufania konsumentów i zagwarantowanie im silniejszej pozycji przy zakupie usług w kraju lub w innym państwie członkowskim. Przykładowo chcemy ułatwić kierowcom korzystanie ze zniżki za bezszkodową jazdę („bonus malus”) zagranicą; chcemy obniżyć opłaty za transakcje transgraniczne w walutach innych niż euro; będziemy również dążyć do bardziej przejrzystego ustalania cen ubezpieczenia wynajmu samochodu.
  • Zmniejszenie prawnych i regulacyjnych przeszkód w funkcjonowaniu przedsiębiorstw chcących rozszerzyć działalność za granicę. Planujemy tego dokonać, opracowując na przykład wspólne kryteria oceny zdolności kredytowej i ułatwiając wymianę danych między rejestrami kredytowymi.
  • Wspieranie budowy innowacyjnego środowiska cyfrowego, dzięki któremu uda się pokonać niektóre przeszkody istniejące obecnie na jednolitym rynku. Przykładowo może to polegać na rozważeniu, w jaki sposób sektor prywatny może wykorzystać identyfikację elektroniczną i usługi zaufania do sprawdzania tożsamości klientów. Będziemy również monitorować praktyki dostawców cyfrowych, aby stwierdzić, czy należy uaktualnić przepisy w dziedzinie sprzedaży usług finansowych na odległość – np. przez internet lub telefonicznie.

Komisja zlikwidowała już wiele przeszkód regulacyjnych w funkcjonowaniu jednolitego rynku konsumenckich usług finansowych, wprowadzając odpowiednie przepisy unijne. Dzisiejszy plan działania określa kierunki dalszych prac. Wiele z tych działań będzie wymagało zaangażowania takich podmiotów jak krajowe organy nadzorcze, usługodawcy czy organizacje konsumenckie.

FinTech: nowa perspektywa w dziedzinie usług finansowych

Szybki rozwój technologii finansowych (FinTech) oferuje nowe możliwości zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorstwom. Technologie te mają potencjał, aby poprawić dostęp konsumentów do usług finansowych w obrębie całego jednolitego rynku, znieść krajowe przeszkody i poprawić skuteczność.

Aby wesprzeć swobodne funkcjonowanie europejskiego sektora FinTech w całej UE oraz zapewnić jego konkurencyjność, Komisja zamierza skupić się na trzech podstawowych zasadach: po pierwsze – neutralności technologicznej – tak aby produkty i usługi sprzedawane tradycyjnie (np. w oddziałach bankowych) podlegały tym samym przepisom co usługi i produkty sprzedawane za pośrednictwem kanałów cyfrowych; zagwarantuje to innowacyjność i równe warunki działania. Po drugie, na zasadzie proporcjonalności – tak aby przepisy były dopasowane do różnych modeli biznesowych oraz do wielkości i rodzaju działalności jednostek regulowanych. Po trzecie, na zasadzie większej uczciwości – tak aby zapewnić przejrzystość, ochronę prywatności i bezpieczeństwo konsumentów.

Pierwszym krokiem jest zaproszenie przez Komisję wszystkich zainteresowanych stron do wzięcia udziału w konsultacjach FinTech, które rozpoczynają się równolegle z konferencją #FinTechEU. Celem konsultacji jest zebranie informacji z pierwszej ręki na temat wpływu nowych technologii na cały sektor finansowy. Informacje te pomogą ocenić, czy ramy regulacyjne i nadzorcze są odpowiednie i jakie działania mogą być potrzebne w przyszłości.

Kontekst

Komisja wprowadziła już środki w celu stworzenia jednolitego rynku konsumenckich usług finansowych. Należą do nich: dyrektywa w sprawie rachunków płatniczych, która zwiększa przejrzystość opłat za rachunki bankowe i ułatwia zmianę kont bankowych, oraz przygotowana przez Komisję strategia jednolitego rynku cyfrowego, której celem jest ułatwienie dostępu do produktów i usług cyfrowych. W planie działania na rzecz tworzenia unii rynków kapitałowych Komisja zobowiązała się do wzmocnienia rynków kapitałowych w całej Unii i zwiększenia dostępu do detalicznych produktów inwestycyjnych.

W grudniu 2015 r. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje ramach zielonej księgi, aby określić przeszkody, które nadal istnieją. Konsultacje dotyczyły rynku konsumenckich usług finansowych w całej Europie w odniesieniu do takich produktów jak ubezpieczenia, kredyty hipoteczne, pożyczki, płatności i konta bankowe. Równocześnie rozpoczęto specjalne badanie Eurobarometr, aby zebrać więcej danych na temat rynku konsumenckich usług finansowych.

W konsultacjach w ramach zielonej księgi wzięło udział wiele zainteresowanych stron – konsumenci, organizacje konsumenckie, sektor finansowy i właściwe organy (otrzymano 428 odpowiedzi). Z reakcji jasno wynika, że zarówno konsumenci, jak i usługodawcy spotykają się z przeszkodami w funkcjonowaniu jednolitego rynku.

Dodatkowe informacje: