Twój głos w UE

Po pierwsze, w fazie przygotowawczej, obywatele Unii mogą się zapoznać z planami działania oraz wstępnymi ocenami skutków.

Plany działania dotyczące ważnych nowych inicjatyw zawierają opis problemu, który należy rozwiązać, wyjaśniają dlaczego działanie UE jest konieczne, wskazują jego wartość dodaną oraz przedstawiają w skrócie możliwe warianty polityczne dotyczące rozwiązania daneo problemu. Jeśli zaplanowano również ocenę skutków, plan działania zastępowany jest wstępną oceną skutków, która zawiera bardziej szczegółowy opis problemu, kwestii związanych z zasadą pomocniczości, celów i wariantów politycznych oraz ich przewidywanego wpływu. Wszelkie inicjatywy mogące mieć znaczące skutki gospodarcze, środowiskowe lub społeczne powinny zostać poddane takiej ocenie.

Teraz po opublikowaniu planu działania lub wstępnej oceny skutków obywatele mają możliwość wyrażenia opinii na ich temat! Uwagi można przekazywać we wszystkich językach urzędowych UE. Zostaną one opublikowane oraz uwzględnione przez służby Komisji podczas dalszego opracowywania wniosków ustawodawczych.

Po drugie, po przyjęciu przez Komisję wniosku, każdy obywatel będzie miał osiem tygodni na przekazanie swoich uwag, które zostaną wzięte pod uwagę podczas debaty legislacyjnej w Parlamencie Europejskim i Radzie.

Obywatele mogą uzyskać dostęp do powyższych narzędzi poprzez stronę internetową “Twój głos w Europie“. Wszystkie uwagi zostaną zebrane i opublikowane na stronie. Powyższe mechanizmy wyrażania opinii zwrotnej uzupełniają istniejące już wcześniej instrumenty konsultacji na temat inicjatyw UE.

Więcej informacji:
Strona “Twój głos w Europie”