Trybunał rozstrzygnie

Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli i przedsiębiorstw.

W zestawieniu INF/21/2743 przedstawiono najważniejsze decyzje Komisji, pogrupowane według dziedzin polityki. Jednocześnie Komisja zamyka 239 spraw, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych państw członkowskich bez konieczności kontynuowania przez Komisję postępowania.

Więcej informacji na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera dokument, w którym zgromadzono pytania i odpowiedzi. Więcej informacji na temat wszystkich podjętych decyzji można znaleźć w wykazie decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Poniżej przedstawiono decyzje Komisji dotyczące Polski:

  1. Środowisko i rybołówstwo

Wezwania do usunięcia uchybienia

Przyroda: Komisja wzywa POLSKĘ do podjęcia niezbędnych działań w celu ochrony swoich sieci Natura 2000 i zarządzania tymi sieciami

Komisja wzywa Polskę do podjęcia działań w celu ochrony swoich sieci Natura 2000 i zarządzania nimi w celu przestrzegania obowiązków wynikających z dyrektywy Rady 92/43/EWG (dyrektywa siedliskowa) oraz z dyrektywy 2009/147/WE (dyrektywa ptasia) w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. Na podstawie dyrektywy siedliskowej państwa członkowskie muszą zaproponować tereny mające znaczenie dla Wspólnoty, które następnie umieszcza się w wykazach biogeograficznych UE. W ciągu sześciu lat od wspomnianego umieszczenia w wykazie państwa członkowskie muszą wyznaczyć teren mający znaczenie dla Wspólnoty jako specjalny obszar ochrony (SOO), ustanowić cele ochrony oraz środki wymagane do zachowania lub odtworzenia chronionych gatunków i siedlisk, które występują na tych obszarach, w celu osiągnięcia właściwego stanu ochrony na krajowym poziomie biogeograficznym. Polska nie wyznaczyła jeszcze 655 (z 845) terenów mających znaczenie dla Wspólnoty jako SOO i nie ustanowiła celów ochrony poszczególnych obszarów ani środków dla wszystkich swoich obszarów. Termin zakończenia wspomnianych działań w odniesieniu do 845 terenów znajdujących się na terytorium Polski już dawno upłynął. Ponadto dyrektywa ptasia zobowiązuje państwa członkowskie do dokonania klasyfikacji obszarów specjalnej ochrony (OSO) i ustanowienia specjalnych środków ochrony i celów dla każdego z tych obszarów. Polska nie ustanowiła specjalnych środków ochrony dla 50 (ze 145 sklasyfikowanych) OSO, a w przypadku pozostałych OSO – nie powiązała środków ochrony z celami ochrony konkretnych obszarów. Spełnienie wspomnianych wymogów jest kluczowe dla ochrony bioróżnorodności w UE. Zarówno w Europejskim Zielonym Ładzie, jak i w unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 podkreślono, jak ważne jest, aby Unia zatrzymała utratę jej bioróżnorodności poprzez ochronę naszych obszarów przyrodniczych i przywrócenie zdegradowanych ekosystemów do dobrego stanu ekologicznego. Z wyżej wymienionych powodów Komisja postanowiła skierować do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia. Polska ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na wspomniane wezwanie do usunięcia uchybienia i podjęcie niezbędnych działań. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

Bioróżnorodność: Komisja wzywa 18 państw członkowskich do ochrony środowiska przed inwazyjnymi gatunkami obcymi

Komisja wzywa Belgię, Bułgarię, Chorwację, Cypr, Czechy, Francję, Grecję, Hiszpanię, Irlandię, Litwę, Łotwę, Niemcy, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię i Włochy do wdrożenia szeregu przepisów rozporządzenia (UE) nr 1143/2014 w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych. Zarówno w Europejskim Zielonym Ładzie, jak i w unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 podkreślono, jak ważne jest, aby Unia zatrzymała utratę jej bioróżnorodności poprzez ochronę naszych obszarów przyrodniczych i przywrócenie zdegradowanych ekosystemów do dobrego stanu ekologicznego. Inwazyjne gatunki obce to rośliny i zwierzęta, które w wyniku interwencji człowieka zadomowiły się na obszarach spoza ich naturalnego obszaru występowania oraz szybko się rozprzestrzeniają i wypierają gatunki rodzime, co ma poważne konsekwencje dla środowiska i gospodarki. Żadne z tych 18 państw członkowskich nie ustanowiło, nie wdrożyło, ani nie przekazało Komisji planu działania (lub zestawu planów działania) służącego przeciwdziałaniu drogom niezamierzonego wprowadzania lub rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii. Ponadto Bułgaria, Grecja i Rumunia nie ustanowiły systemu nadzoru obejmującego inwazyjne gatunki obce stwarzające zagrożenie dla Unii lub nie włączyły go do swojego istniejącego systemu. Grecja i Rumunia nie utworzyły w pełni funkcjonującej struktury prowadzenia kontroli urzędowych niezbędnych do zapobiegania zamierzonemu wprowadzaniu do UE gatunków stwarzających zagrożenie. Portugalia nie przekazała sprawozdania z wykonania. W związku z tym Komisja postanowiła skierować do każdego ze wspomnianych państw członkowskich wezwanie do usunięcia uchybienia, przyznając im dwa miesiące na odpowiedź i podjęcie niezbędnych działań. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

Zapobieganie poważnym awariom związanym z substancjami niebezpiecznymi Komisja wzywa CZECHY, POLSKĘ i SŁOWENIĘ do poprawy przepisów krajowych

Komisja wzywa Czechy, Polskę i Słowenię do dostosowania prawodawstwa krajowego do dyrektywy 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi (dyrektywy Seveso III). Dyrektywa ta ma zastosowanie do ponad 12 tyś. instalacji przemysłowych w Unii Europejskiej i zawiera przepisy służące zapobieganiu poważnym awariom przemysłowym oraz ograniczaniu ich szkodliwych skutków dla zdrowia ludzkiego i dla środowiska. Zakres stosowania tej dyrektywy obejmuje takie sektory jak przemysł chemiczny i petrochemiczny, a także sektor hurtowego handlu paliwami i sektor magazynowania paliw. Zastosowanie mają różne systemy bezpieczeństwa, w zależności od ilości substancji niebezpiecznych, a instalacje przetwarzające duże ilości paliw są objęte bardziej rygorystycznymi wymogami prawnymi. Ambicją Europejskiego Zielonego Ładu jest osiągnięcie zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń w UE, z korzyścią dla zdrowia publicznego, środowiska i neutralności klimatycznej. We wspomnianym dokumencie wskazuje się, że przyjęte przepisy środowiskowe muszą być skutecznie stosowane, aby przynieść oczekiwane rezultaty. Komisja stwierdziła 54 przypadki niezgodności w stosowaniu dyrektywy przez Czechy. Czechy nie dokonały prawidłowej transpozycji niektórych definicji (nowy zakład, zagrożenie i zainteresowana społeczność), obowiązku przekazywania określonych informacji właściwym organom oraz treści raportu o bezpieczeństwie i planów operacyjno-ratowniczych. Czechy nie wprowadziły również wystarczających przepisów dotyczących konsultacji publicznych i udziału w podejmowaniu decyzji zgodnie z wymogami dyrektywy oraz nie dokonały transpozycji przepisów dotyczących kontroli, dostępu do informacji i dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Komisja zidentyfikowała 48 przypadków niezgodności w stosowaniu dyrektywy przez Polskę, dotyczących np. obowiązków prowadzących zakład, przepisów dotyczących raportów o bezpieczeństwie, planów operacyjno-ratowniczych, planowania i zagospodarowania przestrzennego, informowania społeczeństwa, konsultacji publicznych i udziału w podejmowaniu decyzji, działań, które mają podjąć właściwe organy w następstwie poważnej awarii, a także przepisów dotyczących kontroli. Polska nie dokonała również prawidłowej transpozycji niektórych definicji zgodnie z dyrektywą (instalacja, prowadzący zakład, substancja niebezpieczna, poważna awaria). Słowenia nie dokonała prawidłowej transpozycji niektórych definicji zawartych w dyrektywie Seveso III, obowiązku opracowania polityki zapobiegania poważnym awariom czy obowiązku przesłania raportu o bezpieczeństwie w przypadku nowych zakładów w rozsądnym terminie poprzedzającym rozpoczęcie ich działalności oraz obowiązków dotyczących: praw społeczności do zgłaszania uwag i opinii do właściwego organu przed podjęciem decyzji dotyczącej konkretnego projektu oraz należytego uwzględnienia wyników przeprowadzonych konsultacji przy podejmowaniu decyzji. Utrudnia to właściwe wdrożenie dyrektywy. Zarządzanie środowiskiem odgrywa kluczową rolę w umożliwianiu właściwego funkcjonowania różnych sektorowych przepisów środowiskowych i realizacji ich celów. Z wyżej wymienionych powodów Komisja postanowiła skierować do Czech, Polski i Słowenii wezwania do usunięcia uchybienia. Państwa te mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i podjęcie niezbędnych działań, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wydaniu uzasadnionych opinii.

Jakość powietrza: Komisja wzywa POLSKĘ do poprawy przepisów w sprawie zanieczyszczenia powietrza

Komisja wzywa Polskę do dokonania prawidłowej transpozycji do prawodawstwa krajowego wszystkich wymogów przewidzianych w dyrektywie (UE) 2016/2284 w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych (dyrektywa NEC). Dyrektywa NEC przyczynia się do osiągnięcia poziomów jakości powietrza, które nie wywołują znacznych negatywnych skutków i zagrożeń dla zdrowia ludzi i dla środowiska. W szczególności dyrektywa nakłada na państwa członkowskie krajowe zobowiązania w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w odniesieniu do pięciu istotnych zanieczyszczeń (tlenków azotu (NOx), niemetanowych lotnych związków organicznych (NMLZO), dwutlenków siarki (SO2), amoniaku (NH3) oraz pyłu drobnego (PM2,5)). Wszystkie wspomniane zanieczyszczenia powietrza prowadzą do znacznych negatywnych skutków dla zdrowia ludzi, takich jak choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia i nowotwory, oraz szkodzą ekosystemom. Ambicją Europejskiego Zielonego Ładu jest osiągnięcie zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń w UE, z korzyścią dla zdrowia publicznego, środowiska i neutralności klimatycznej. Polska nie dokonała transpozycji do prawa krajowego między innymi przewidzianego w dyrektywie wymogu, aby włączyć do krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza obowiązkowe środki redukcji emisji. Polska ponadto nie dokonała transpozycji wymogu dotyczącego przeprowadzenia transgranicznych konsultacji w sprawie krajowych programów ograniczania zanieczyszczenia powietrza. W polskim prawie nie określono również sankcji za naruszenia przepisów dyrektywy. Z wyżej wymienionych powodów Komisja postanowiła skierować do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia. Polska ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na wspomniane wezwanie do usunięcia uchybienia i podjęcie niezbędnych działań. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

Uzasadnione opinie

Odpady: Komisja wyzywa 17 państw członkowskich do pełnego wprowadzenia do prawa krajowego nowych przepisów UE w sprawie gospodarowania odpadami

Komisja wzywa Austrię, Belgię, Chorwację, Czechy, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Polskę, Rumunię, Słowację i Słowenię do dostosowania prawodawstwa krajowego do zmian zawartych w dyrektywie (UE) 2018/851 .zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów W dyrektywie określono minimalne wymogi operacyjne dotyczące systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta i wzmocniono zasady dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów. Dyrektywa wyznacza także nowe cele w zakresie recyklingu odpadów komunalnych i precyzuje, że do 2025 r. minimum 55 proc. odpadów komunalnych (wagowo) będzie musiało zostać poddane recyklingowi. Cel ten wzrośnie do 60 proc. do 2030 r. i 65 proc. do 2035 r. W ramach Europejskiego Zielonego Ładu podkreśla się, jak ważne jest, by Europa pozostała na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów środowiskowych. Komisja skierowała wezwania do usunięcia uchybienia do 17 wyżej wymienionych państw w październiku 2020 r. Komisja zdecydowała teraz o skierowaniu do tych państw uzasadnionych opinii. Państwa, o których mowa, mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i przyjęcie niezbędnych środków, w przeciwnym razie sprawy mogą zostać wniesione do Trybunału Sprawiedliwości.

Odpady: Komisja wyzywa 13 państw członkowskich do pełnego wdrożenia nowych przepisów UE dotyczących zapobiegania wytwarzaniu odpadów opakowaniowych

Komisja wzywa Austrię, Chorwację, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Litwę, Luksemburg, Maltę, Niderlandy, Polskę i Rumunię do dostosowania prawodawstwa krajowego do zawartych w dyrektywie (UE) 2018/852 zmian dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych. Dyrektywa wymaga, by państwa członkowskie UE przyjęły środki w celu zapobiegania wytwarzaniu odpadów opakowaniowych i zminimalizowania wpływu opakowań na środowisko. W ramach Europejskiego Zielonego Ładu podkreśla się, jak ważne jest, by Europa pozostała na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów środowiskowych. Komisja skierowała wezwania do usunięcia uchybienia do 13 wyżej wymienionych państw w październiku 2020 r. Komisja zdecydowała teraz o skierowaniu do tych państw uzasadnionych opinii. Państwa, o których mowa, mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i przyjęcie niezbędnych środków, w przeciwnym razie sprawy mogą zostać wniesione do Trybunału Sprawiedliwości.

  1. Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP

Wezwania do usunięcia uchybienia i sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości

Zamówienia publiczne: Komisja zwraca się do POLSKI i SŁOWENII o przestrzeganie prawa UE

Komisja podjęła decyzję o zwróceniu się do Polski i Słowenii w sprawie zgodności ich przepisów krajowych z przepisami UE dotyczącymi zamówień publicznych i koncesji. Przepisy te (dyrektywa 2014/24/UE, dyrektywa 2014/25/UE i dyrektywa 2014/23/UE) miały zostać transponowane przez państwa członkowskie do prawa krajowego do 18 kwietnia 2016 r. W wyniku kontroli zgodności przeprowadzonej przez Komisję istnieją wątpliwości, czy transponowane przepisy krajowe są zgodne z dyrektywami UE. Komisja podjęła również decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości, ponieważ polskie przepisy transponujące dyrektywy w sprawie zamówień publicznych nadal nie są w pełni zgodne z prawodawstwem UE. Tu znajduje się komunikat prasowy na temat tej decyzji Komisji. Komisja podjęła również decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii do Słowenii. Słowenia ma obecnie dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na zastrzeżenia przedstawione przez Komisję. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

  1. Migracja, sprawy wewnętrzne i unia bezpieczeństwa

Wezwania do usunięcia uchybienia

Zwalczanie terroryzmu: Komisja wzywa BUŁGARIĘ, NIEMCY, POLSKĘ i PORTUGALIĘ do zapewnienia prawidłowej transpozycji przepisów UE dotyczących zwalczania terroryzmu

Komisja podjęła dziś decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, kierując do Bułgarii, Niemiec, Polski i Portugalii wezwania do usunięcia uchybienia ze względu na nieprawidłową transpozycję niektórych elementów przepisów UE w sprawie zwalczania terroryzmu (dyrektywa (UE) 2017/541), w szczególności definicji przestępstw terrorystycznych i praw ofiar terroryzmu. Dyrektywa w sprawie zwalczania terroryzmu stanowi kluczowy element strategii UE w zakresie walki z terroryzmem i zawiera przepisy, które penalizują przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną, takie jak podróżowanie za granicę w celu popełnienia przestępstwa terrorystycznego, powrót do UE lub podróżowanie w jej obrębie w celu popełnienia takiego przestępstwa, szkolenie w celach terrorystycznych oraz finansowanie terroryzmu. Ponadto w przepisach unijnych określono specjalne przepisy dotyczące ofiar terroryzmu, aby zapewnić im dostęp do wiarygodnych informacji oraz profesjonalnych i specjalistycznych usług wsparcia bezpośrednio po ataku i tak długo, jak jest to konieczne. Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego do 8 września 2018 r. Bułgaria, Niemcy, Polska i Portugalia mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na argumenty przedłożone przez Komisję. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

Walka z cyberprzestępczością: Komisja wzywa AUSTRIĘ, BELGIĘ, CZECHY, ESTONIĘ, LUKSEMBURG, POLSKĘ i SZWECJĘ do przestrzegania unijnej dyrektywy w sprawie cyberataków

Komisja podjęła dziś decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, kierując do Austrii, Belgii, Czech, Estonii, Luksemburga, Polski i Szwecji wezwania do usunięcia uchybienia w związku z nieprawidłowym wdrożeniem dyrektywy dotyczącej ataków na systemy informatyczne (dyrektywa 2013/40/UE). Dyrektywa jest zasadniczym elementem ram prawnych UE w walce z cyberprzestępczością i wymaga od państw członkowskich wzmocnienia krajowych przepisów w zakresie cyberprzestępczości oraz wprowadzenia bardziej rygorystycznych sankcji karnych, w tym w przypadku cyberataków na dużą skalę. Państwa członkowskie są również zobowiązane do wyznaczenia punktów kontaktowych, dostępnych 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, w celu zapewnienia lepszej współpracy między organami krajowymi. Komisja uważa, że Austria, Belgia, Czechy, Estonia, Luksemburg, Polska i Szwecja nieprawidłowo transponowały środki określone w dyrektywie do prawa krajowego, w szczególności w odniesieniu do przepisów dotyczących wymaganych poziomów kar, nielegalnego przechwytywania oraz kryminalizacji produkcji i stosowania niektórych narzędzi służących do popełnienia przestępstw, o których mowa w dyrektywie. Austria, Belgia, Czechy, Estonia, Luksemburg, Polska i Szwecja mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na uwagi przedstawione przez Komisję. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

  1. Wymiar sprawiedliwości

Sprawy kierowane do Trybunału Sprawiedliwości

Prawa wyborcze obywateli UE: Komisja kieruje do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko CZECHOM i POLSCE

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko Czechom i Polsce, ponieważ w tych dwóch państwach członkowskich obywatele innych państw członkowskich UE nie mogą wstępować do krajowych partii politycznych. Ograniczenie to oznacza, że obywatele innych państw członkowskich UE mieszkający w Czechach lub Polsce nie mogą w pełni korzystać z prawa do kandydowania w wyborach lokalnych i wyborach do Parlamentu Europejskiego na takich samych warunkach jak obywatele tych dwóch państw. Czechy i Polska są jedynymi państwami członkowskimi, w których taki zakaz nadal obowiązuje. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Czechom w 2012 r. i przeciwko Polsce w 2013 r., a następnie w kwietniu 2014 r. wydała uzasadnione opinie dotyczące obu państw. W odpowiedzi zarówno Czechy, jak i Polska stwierdziły, że ich krajowe przepisy są zgodne z prawem UE. Ostatnio, 2 grudnia 2020 r., Komisja wystosowała do Czech i Polski pisma polityczne z prośbą o przekazanie w ciągu dwóch miesięcy aktualnych informacji na temat wszelkich zmian legislacyjnych. Polska przesłała odpowiedź, w której podtrzymała swoje wcześniejsze stanowisko, natomiast Komisja nie otrzymała od Czech żadnej odpowiedzi ani powiadomienia o ewentualnych zmianach legislacyjnych dotyczących tej kwestii. Komisja podtrzymuje swoje stanowisko, że ograniczenia utrudniające obywatelom UE niebędącym Czechami lub Polakami wstąpienie do partii politycznej w Czechach i Polsce są sprzeczne z prawem UE, ponieważ naruszają art. 20 ust. 2 lit. b) i art. 22 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz zasadę niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową. Pełny komunikat prasowy jest dostępny na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

  1. Stabilność finansowa, usługi finansowe i unia rynków kapitałowych

Uzasadnione opinie

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy: Komisja wzywa WĘGRY, NIDERLANDY i POLSKĘ do zakończenia transpozycji piątej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Komisja przesłała uzasadnione opinie do Węgier, Niderlandów i Polski w związku z niedopełnieniem obowiązku transpozycji 5. dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy do prawa krajowego. Komisja stwierdziła, że transpozycja dokonana przez Węgry, Niderlandy i Polskę jest niepełna. Węgry nie dokonały transpozycji niektórych przepisów UE dotyczących np. rachunków anonimowych, skutecznych sankcji, dostępu do informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz warunków regulujących wymianę informacji między właściwymi organami. Środki prawne przyjęte przez Niderlandy nie obejmują rachunków anonimowych, prawa do kontroli administracyjnej, niezbędnej przejrzystości w odniesieniu do beneficjentów rzeczywistych trustów lub podobnych porozumień prawnych ani odpowiedniego dostępu jednostek analityki finansowej (FIU) do informacji. Polska nie dokonała transpozycji przepisów dotyczących np. handlu dziełami sztuki, stosowania anonimowych kart przedpłaconych wydanych w państwach trzecich, wzmocnionych środków należytej staranności wobec klienta, które należy stosować w odniesieniu do stosunków gospodarczych lub transakcji związanych z państwami trzecimi wysokiego ryzyka oraz przepisów dotyczących wymaganego poziomu przejrzystości w zakresie beneficjentów rzeczywistych trustów lub podobnych porozumień prawnych. Skuteczna walka z praniem pieniędzy stanowi jeden z głównych elementów unijnego podejścia do zwalczania przestępczości w Europie. Zmiany wprowadzone nową dyrektywą są istotne dla dodatkowej przejrzystości i zasad mających na celu zapewnienie integralności systemu finansowego UE. Dlatego też Komisja utrzyma swoje zdecydowane podejście do egzekwowania przepisów, aby zapewnić ich terminowe i prawidłowe stosowanie. Egzekwowanie obecnych przepisów jest i pozostanie istotne również w świetle przyszłego wniosku w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wszystkie państwa członkowskie były zobowiązane wdrożyć przepisy piątej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy do dnia 10 stycznia 2020 r. Jeżeli w ciągu najbliższych dwóch miesięcy Węgry, Niderlandy i Polska nie zapewnią zgodności ich prawa krajowego z prawem unijnym, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu spraw do Trybunału Sprawiedliwości.

Fot: AdobeStock