Trudne inwestycje

Komisja Europejska przyjęła zieloną księgę, która inicjuje trzymiesięczne konsultacje publiczne dotyczące wspierania długoterminowego finansowania oraz sposobów udoskonalenia i zróżnicowania systemu pośrednictwa finansowego na potrzeby inwestycji długoterminowych w Europie.

Są to wydatki, które zwiększają potencjał produkcyjny gospodarki. Mogą one dotyczyć infrastruktury energetycznej, transportowej i komunikacyjnej, obiektów przemysłowych i usługowych, technologii związanych z przeciwdziałaniem zmianie klimatu i ekoinnowacjami, a także edukacji oraz badań naukowych i rozwoju.

Europa potrzebuje długoterminowych inwestycji na dużą skalę, niezbędnych do wspierania trwałego wzrostu gospodarczego. Aby finansować długoterminowe inwestycje, rządy, przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe muszą mieć dostęp do źródeł przewidywalnego finansowania długoterminowego.

Kryzys finansowy negatywnie wpłynął na zdolność sektora finansowego w Europie do przeznaczania oszczędności, na realizację inwestycji długoterminowych. Należy zatem koniecznie znaleźć sposób zwiększenia dostępności finansowania długoterminowego, a w wydanej właśnie zielonej księdze przeanalizowano działanie tego procesu.

Jednym z ważnych pytań jest to, czy silną dotychczasową zależność Europy od pośrednictwa banków w finansowaniu długoterminowych inwestycji powinien zastąpić i zastąpi bardziej zróżnicowany system z dużo większym udziałem bezpośredniego finansowania przez rynki kapitałowe (tj. finansowania przez obligacje), większym zaangażowaniem inwestorów instytucjonalnych (np. funduszy emerytalnych) lub alternatywnych rynków finansowych.

Szczególnej uwagi wymagają potrzeby MŚP w zakresie finansowania, ponieważ przedsiębiorstwa te mogą wspierać długoterminowy wzrost gospodarczy. Potrzebują one dostępu do finansowania bankowego, a także pozabankowego.

Weź udział w konsultacjach społecznych! Link

Opinie wyrażone w ramach konsultacji pomogą Komisji ustalić, w jaki sposób można pokonać przeszkody dla finansowania długoterminowego. Działania następcze mogłyby mieć różne formy – legislacyjne i nielegislacyjne.

źródło i więcej informacji: Link