Transgraniczne konsultacje

Komisarz unijny ds. polityki konsumenckiej Neven Mimica powiedział: –Poprawa skutecznego wykonywania praw konsumenckich jest jednym z moich priorytetów. Obecnie cała Europa jest jednym wielkim pasażem handlowym. Chcę poznać opinię konsumentów, właścicieli sklepów i przedsiębiorców na temat sposobu wzmocnienia ochrony, zwłaszcza w wymiarze transgranicznym, bez zwiększania obciążeń administracyjnych.

Komisja wykorzysta wyniki tego przeglądu w toczących się aktualnie, otwartych pracach nad poprawą ogólnoeuropejskiej sieci organów odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów prawnych w dziedzinie ochrony konsumentów. Sieć ta ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia ludziom w całej UE korzystania z równych praw, bez względu na to, gdzie lub od kogo dokonują zakupów. Konsultacje potrwają do 31 stycznia 2014 – można w nich uczestniczyć za pośrednictwem strony internetowej.

Szczegółowe pytania w ramach konsultacji publicznych

Konsultacje mają na celu zebranie opinii na następujące tematy:

-Jakie środki dochodzenia i interwencji są potrzebne krajowym organom egzekwowania prawa, aby mogły one skuteczniej współpracować w zwalczaniu naruszeń prawa konsumenckiego dotyczących kilku krajów?

-Jakie sankcje są konieczne do lepszego zapobiegania praktykom naruszania prawa?

-W jaki sposób organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa mogą działać skuteczniej i zapewnić lepsze egzekwowanie prawa w celu zwalczania nadużyć, które występują powszechnie w UE, bądź których sprawcą jest ten sam przedsiębiorca działający w wielu państwach członkowskich?
Biorąc pod uwagę obecne ograniczenia w zakresie możliwości finansowania publicznego, zasadniczą kwestią w tych konsultacjach jest odpowiedź na pytanie czy – i w jaki sposób – ewentualne, bardziej skoordynowane podejście na szczeblu UE mogłoby pomóc w łączeniu zasobów i wiedzy specjalistycznej oraz przyczynić się do odniesienia sukcesu w skutecznym wspólnym reagowaniu na naruszenia prawa, które przynoszą szkodę konsumentom i przedsiębiorcom w UE. Na poziomie praktycznym przegląd powinien pomóc w opracowaniu lepszych wskaźników, wskazać możliwości udostępniania danych i doprowadzić do poprawy sposobów egzekwowania prawa.

Kontekst

Na mocy rozporządzenia w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów Rozporządzenie (WE) nr 2006/2004. ustanowiono ogólnoeuropejską sieć egzekwowania prawa, którą tworzą krajowe organy ochrony konsumentów. Przedmiotem działań sieci są naruszenia prawa UE, w które zaangażowane są co najmniej dwa państwa członkowskie. Konkretnym przykładem jest przedsiębiorca z danego kraju prowadzący sprzedaż na odległość, który w stosunku do klientów w innych krajach stosuje nielegalne, agresywne praktyki handlowe. Od czasu wejścia w życie rozporządzenia w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów w 2007 r. organ krajowy w kraju UE, gdzie interesy konsumenta są naruszane, może zwrócić się do swojego odpowiednika na terytorium państwa członkowskiego, w którym przedsiębiorca ma swoją siedzibę, i wezwać go do działania w celu zaprzestania naruszania prawa. Organy te mogą również przekazywać sobie nawzajem ostrzeżenia na temat wykrytych nadużyć, które mogą objąć swym zasięgiem terytorium innych państw.

W coraz większym stopniu przedsiębiorcy konkurujący w tym samym sektorze stosują podobne techniki marketingowe, wskutek czego związane z nimi nadużycia rozprzestrzeniają się w całej UE. Ponadto w miarę rozwoju nowych kanałów sprzedaży internetowej oraz handlu mobilnego potencjalne nadużycia mogą również rozpowszechniać się szybciej i dotykać wielu konsumentów w UE (ponad 50 proc. konsumentów twierdzi, że najprawdopodobniej zetkną się z nielegalnymi praktykami handlowymi w Internecie).

źródło i więcej informacji: Link