Tożsamość w smartfonie

Bardzo duże platformy będą zobowiązane do akceptowania europejskich portfeli tożsamości cyfrowej na wniosek użytkownika, na przykład w celu udowodnienia wieku. Korzystanie z europejskich portfeli tożsamości cyfrowej będzie zawsze wyborem użytkownika.

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej, powiedziała: – Europejska tożsamość cyfrowa pozwoli nam wykonywać te same czynności w każdym państwie członkowskim, bez dodatkowych kosztów i przeszkód. Może to być wynajem mieszkania lub otwarcie rachunku bankowego poza naszym krajem pochodzenia. Można tego będzie dokonywać w sposób bezpieczny i przejrzysty. Będziemy więc mogli zdecydować o tym, ile informacji na swój temat chcemy przekazać, komu i w jakim celu. Jest to niepowtarzalna okazja, by jeszcze bardziej doświadczyć życia w Europie i bycia Europejczykami.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton powiedział: – Obywatele UE oczekują nie tylko wysokiego poziomu bezpieczeństwa, ale również wygodnego sposobu komunikacji z administracjami krajowymi, np. w celu złożenia deklaracji podatkowej czy zarejestrowania się na uniwersytecie europejskim – czyli w przypadkach, gdy wymagana jest formalna identyfikacja. Europejskie portfele tożsamości cyfrowej zaoferują nową możliwość przechowywania i wykorzystywania danych dotyczących wszelkiego rodzaju usług, od odprawy na lotnisku po wynajem samochodu. Chodzi o zapewnienie konsumentom możliwości wyboru. Nasze europejskie przedsiębiorstwa, duże i małe, również skorzystają z tej tożsamości cyfrowej i będą mogły oferować szeroki zakres nowych usług, ponieważ wniosek oferuje rozwiązanie dla bezpiecznych i zaufanych usług identyfikacji.

Europejskie ramy tożsamości cyfrowej

Na mocy nowego rozporządzenia państwa członkowskie zaoferują obywatelom i przedsiębiorstwom cyfrowe portfele, w których będą mogli łączyć swoją krajową tożsamość cyfrową z dowodem uwierzytelniającym inne dane osobowe (np. prawo jazdy, dyplomy, rachunek bankowy). Portfele mogą być oferowane przez organy publiczne lub podmioty prywatne pod warunkiem ich uznania przez państwa członkowskie.

Nowe europejskie portfele tożsamości cyfrowej umożliwią wszystkim Europejczykom dostęp do usług online bez konieczności korzystania z prywatnych metod identyfikacji lub niepotrzebnego udostępniania danych osobowych. Dzięki temu rozwiązaniu będą mieli pełną kontrolę nad udostępnianymi przez siebie danymi.

Europejska tożsamość cyfrowa:

  • Dostępna dla każdego, kto chce z niej korzystać: Z europejskiej tożsamości cyfrowej będą mogli skorzystać wszyscy obywatele i mieszkańcy UE, którzy będą tego chcieli, a także unijne przedsiębiorstwa.
  • Powszechnie stosowana: Europejskie portfele europejskiej tożsamości cyfrowej mogą być powszechnie wykorzystywane jako sposób identyfikacji użytkowników lub uwierzytelnienia określonych danych osobowych, w celu zapewnienia dostępu do publicznych i prywatnych usług cyfrowych w całej Unii.
  • Użytkownicy kontrolujący swoje dane: Dzięki europejskim portfelom tożsamości cyfrowej można będzie wybrać, jakie aspekty tożsamości, dane i certyfikaty będą udostępniane stronom trzecim, a także śledzić postepowanie z nimi. Dzięki kontroli użytkowników udostępniane będą wyłącznie niezbędne informacje.

W celu jak najszybszego wdrożenia wniosku towarzyszy mu zalecenie. Komisja wzywa państwa członkowskie do ustanowienia wspólnego zestawu narzędzi do września 2022 r. oraz do niezwłocznego rozpoczęcia niezbędnych prac przygotowawczych. Zestaw narzędzi powinien obejmować architekturę techniczną, normy i wytyczne dotyczące najlepszych praktyk.

Kolejne działania

Równolegle z procesem legislacyjnym Komisja będzie współpracować z państwami członkowskimi i sektorem prywatnym nad technicznymi aspektami europejskiej tożsamości cyfrowej. Za pośrednictwem programu „Cyfrowa Europa” Komisja wspiera realizację ram europejskiej tożsamości cyfrowej, a wiele państw członkowskich przewidziało projekty w zakresie e-administracji, w tym na rzecz wdrożenia europejskiej tożsamości cyfrowej, w swoich planach krajowych w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Kontekst

cyfrowym kompasie Komisji na 2030 r. określono szereg celów i etapów, które pomogą osiągnąć europejską tożsamość cyfrową. Na przykład do 2030 r. wszystkie kluczowe usługi publiczne powinny być dostępne online, wszyscy obywatele powinni mieć dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej, a 80 proc. obywateli powinno korzystać z identyfikacji elektronicznej.

Przy opracowywaniu tej inicjatywy Komisja opiera się na już istniejących transgranicznych ramach prawnych dotyczących zaufanej tożsamości cyfrowej – tj. na europejskiej inicjatywie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania (rozporządzenie eIDAS). Rozporządzenie to przyjęto w 2014 r. i stanowi ono podstawę transgranicznej identyfikacji elektronicznej, uwierzytelniania elektronicznego i certyfikacji witryn internetowych w UE. Obecnie już około 60 proc. Europejczyków korzysta z tego systemu.

Państwa członkowskie nie są jednak zobowiązane do opracowania krajowego systemu identyfikacji elektronicznej i zapewnienia jego interoperacyjności z innymi państwami członkowskimi, co prowadzi do dużych rozbieżności między państwami. Wniosek ma zaradzić tym niedociągnięciom dzięki poprawie skuteczności ram i rozszerzeniu płynących z nich korzyści na sektor prywatny oraz na zastosowania mobilne.

Dodatkowe informacje:

Fot. EC