Telewizja pod lupą
W sprawozdaniu najwięcej miejsca poświęcono kwestii praktyk reklamowych oraz potrzebie pogłębienia refleksji nad zagadnieniami telewizji hybrydowej (skomunikowanej z internetem). W wyniku analizy Komisja zamierza: – w drugiej połowie br. uruchomić konsultacje społeczne poświęcone telewizji hybrydowej; – w 2013 r. zaktualizować swoje wytyczne dotyczące reklamy telewizyjnej. Sprawozdanie pokazuje, że dyrektywa spełnia swoje zadanie, ale nie możemy lekceważyć zmian wynikających z rozwoju technologii internetowych, w rodzaju telewizji hybrydowej – stwierdziła wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes. Wdrożenie dyrektywy 25 państw członkowskich zgłosiło Komisji pełną transpozycję dyrektywy do swoich przepisów krajowych. Jedynie Polska i Belgia muszą jeszcze dokonać niezbędnych dostosowań w swoim ustawodawstwie. Kontekst Artykuł 33 dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych zobowiązuje Komisję do regularnego przedkładania Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdania dotyczącego stosowania tej dyrektywy. Pierwsze sprawozdanie obejmuje lata 2009-2010. W pierwszej części sprawozdania omówiono kwestie związane z wdrożeniem dyrektywy, w tym skuteczność przepisów o charakterze jakościowym dotyczących reklamy w sektorze, w którym zarówno oferta reklamowa, jak i reakcja odbiorców na reklamę ulegają ciągłym zmianom. W ocenie wskazano wprawdzie na możliwości ulepszeń, jednak nie osłabia to logiki interwencji za pomocą dyrektywy, lecz stanowi wezwanie do zastosowania bardziej skutecznych środków. Sprawozdanie stanowi tym samym jeden z elementów służących poszerzeniu zbioru obiektywnych informacji ułatwiających osiągnięcie tego celu. Druga część sprawozdania zawiera analizę potencjalnego wpływu istotnych zmian technologicznych na ramy regulacyjne, w kontekście szybko postępującej konwergencji tradycyjnej radiofonii i telewizji oraz internetu.