Tańsze połączenia
Konsumenci, którzy zdecydują się korzystać z regulowanej na poziomie UE „eurotaryfy”, zapłacą najwyżej 35 eurocentów za minutę w przypadku połączeń wychodzących i 11 eurocentów za minutę w przypadku połączeń odbieranych podczas pobytu za granicą w UE. Jest to ostatnia z serii obniżek cen regulowanych w ramach obowiązującego unijnego rozporządzenia w sprawie roamingu, które traci moc w czerwcu 2012r.30 czerwca 2010r. Komisja opublikowała sprawozdanie (zob. IP/10/851), w którym stwierdziła, że obniżki cen doprowadziły wprawdzie do czasowego zmniejszenia opłat za roaming w okresie objętym regulacją, jednak istniejące przepisy nie rozwiązały podstawowego problemu, jakim jest brak konkurencji w zakresie usług roamingowych, a ceny uparcie utrzymywały się na poziomie zbliżonym do maksymalnych cen detalicznych.

Stwarza to potrzebę nowych regulacji służących trwałej realizacji celu określonego w Europejskiej agendzie cyfrowej (zob. IP/10/851, MEMO/10/199 i MEMO10/200) i zakładającego, że do 2015r. różnica między taryfami za roaming i krajowymi opłatami telefonicznymi powinna zostać zniwelowana. Cel ten zostanie osiągnięty, jeśli konkurencja panująca na rynkach telefonii komórkowej pozwoli konsumentom na szybki i łatwy wybór usługi roamingowej na takim samym lub podobnym poziomie cenowym, jak na odnośnym konkurencyjnym rynku krajowym.  W tym celu Komisja przedstawi wkrótce wniosek dotyczący długoterminowego rozwiązania problemów strukturalnych na rynku roamingowych usług głosowych, tekstowych i transmisji danych.

Nowe limity cenowe na jakiś czas ograniczą w nadchodzącym roku ceny detaliczne połączeń wychodzących i odbieranych podczas pobytu w innym kraju Unii. Musimy jednak zająć się problemami związanymi z roamingiem u ich podstaw przy pomocy długotrwałego podejścia strukturalnego. Komisja przedstawi zatem już niedługo nowe, kompleksowe wnioski dotyczące długoterminowych rozwiązań podstawowego problemu, jakim jest brak konkurencji na rynkach usług roamingowych – mówi Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. agendy cyfrowej

Maksymalne ceny detaliczne połączeń w roamingu (bez VAT) zostaną obniżone w okresie od 1 lipca 2011r. do 30 czerwca 2012r. Ceny te spadną z obecnych 39 do 35 eurocentów za minutę w przypadku połączeń wychodzących oraz z 15 do 11 eurocentów za minutę w przypadku połączeń odbieranych. Dla krajów nienależących do strefy euro kwota ta będzie ustalana w oparciu o kurs wymiany, który będzie podawany w Dzienniku Urzędowym UE począwszy od dnia 1 czerwca 2011r.

Krajowe organy regulacyjne ds. telekomunikacji w państwach członkowskich będą odpowiedzialne za dopilnowanie, by operatorzy przestrzegali nowych przepisów dotyczących przesyłania danych w roamingu i niższych cen połączeń głosowych. W razie problemów lub pytań dotyczących nowych limitów klienci mogą się zwrócić do krajowego organu regulacyjnego w państwie członkowskim, w którym siedzibę ma ich operator.

Transmisja danych w roamingu

Od 1 lipca 2011r. limit cenowy opłat hurtowych za transmisję danych w roamingu (opłaty, którymi operatorzy obciążają się nawzajem) zostanie ograniczony do 50 eurocentów za megabajt (dotychczasowo 80 eurocentów). Obowiązujące rozporządzenie nie ustanawia limitu cen detalicznych za usługi transmisji danych.

Konsumenci i podróżujący w interesach będą w dalszym ciągu chronieni przed nieoczekiwanymi wysokimi rachunkami za pobieranie danych za pośrednictwem sieci komórkowych, gdyż miesięczne opłaty za pobieranie danych ograniczono do 50 euro, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inną stawkę.

Przyjęte w 2009r. przepisy w sprawie roamingu będą obowiązywać do końca czerwca 2012 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Komisji Europejskiej poświęconej usługom roamingowym:

Prawo roamingu i taryfy w poszczególnych krajach UE

Strona internetowa agendy cyfrowej

Strona internetowa komisarz Neelie Kroes