Szybki internet zwalnia w niektórych krajach

Komisja Europejska pozwała Hiszpanię, Chorwację, Łotwę, Litwę, Irlandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowenię i Szwecję do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z brakiem pełnej transpozycji do prawa krajowego unijnego kodeksu łączności elektronicznej i poinformowania Komisji o tym, w jaki sposób środki krajowe go transponują.

W pracy, w domu lub podczas podróży Europejczycy potrzebują dostępu do szybkiego i niezawodnego internetu. Kodeks unowocześnia unijne przepisy telekomunikacyjne z korzyścią dla konsumentów i przemysłu poprzez stymulowanie konkurencji, pobudzanie inwestycji, wzmacnianie rynku wewnętrznego i praw konsumentów.

Po upływie terminu transpozycji unijnego kodeksu łączności elektronicznej 21 grudnia 2020 r., Komisja wszczęła 24 postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wysyłając 4 lutego 2021 r. wezwania do usunięcia uchybienia, a 23 września 2021 r. przesłała uzasadnione opinie do 18 państw członkowskich. Do dziś państwa członkowskie wymienione powyżej nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z kodeksu w zakresie informowania Komisji o krajowych środkach transpozycji, w związku z czym Komisja skierowała te sprawy do Trybunału.

Zgodnie z art. 260 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), jeżeli państwo członkowskie nie transponuje dyrektywy przyjętej przez Parlament Europejski i Radę do prawa krajowego w wymaganym terminie, Komisja może zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożenie sankcji finansowych.

Kontekst

Europejski kodeks łączności elektronicznej dostosowuje ramy regulacyjne europejskiego sektora telekomunikacyjnego do nowych wyzwań. Wszedł on w życie w grudniu 2018 r., a państwa członkowskie miały dwa lata na wdrożenie jej przepisów. Jest to główny akt prawny mający na celu urzeczywistnienie europejskiego społeczeństwa gigabitowego i zapewnienie pełnego udziału wszystkich obywateli UE w gospodarce cyfrowej i społeczeństwie cyfrowym.

Aby wesprzeć państwa członkowskie w transponowaniu dyrektywy do prawa krajowego, Komisja monitoruje proces transpozycji i udziela im obszernych wskazówek i pomocy. Ponadto Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) opracował i opublikował wytyczne służące skutecznemu wdrożeniu nowych przepisów.