Szczyt UE: umowa z Turcją

Migracja – konkluzje szczytu (wersja angielska)

W lutym Rada Europejska podsumowała wdrażanie już podjętych decyzji oraz przyjęła konkluzje, które przygotowują grunt pod dyskusje na obecnym szczycie. Skupiła się na pomocy humanitarnej, wdrażaniu planu działania UE–Turcja, zarządzaniu granicami zewnętrznymi i funkcjonowaniu hotspotów.

Przywódcy dyskutowali o konieczności zbudowania europejskiego konsensusu w sprawie migracji. 7 marca 2016 r. odbył się specjalny szczyt z Turcją poświęcony kryzysowi uchodźczemu.

Rozwiązywanie problemu presji migracyjnej – kluczowe wydarzenia

Spotkanie szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska z premier RP Beatą Szydło.

Europejski semestr a zatrudnienie, wzrost gospodarczy i konkurencyjność – konkluzje

I. ZATRUDNIENIE, WZROST GOSPODARCZY I KONKURENCYJNOŚĆ

1. Aby ukierunkować dyskusje Rady na temat europejskiego semestru 2016, Rada Europejska zatwierdziła priorytetowe obszary polityki przedstawione w rocznej analizie wzrostu gospodarczego; chodzi o: ożywienie inwestycji, realizację reform strukturalnych na rzecz modernizacji naszych gospodarek oraz realizację odpowiedzialnych polityk budżetowych. Państwa członkowskie odzwierciedlą te priorytety w przygotowywanych krajowych programach reform oraz programach stabilności lub konwergencji. Polityki takie pomogą oprzeć obecne ożywienie na trwalszych podstawach i przyczynią się do wspierania wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Rada Europejska odnotowuje konsultacje Komisji dotyczące kwestii społecznych i podkreśla znaczenie sprawnie funkcjonujących rynków pracy i siatek bezpieczeństwa socjalnego.

2. Na swoim czerwcowym posiedzeniu Rada Europejska omówi postępy w pracach na rzecz dokończenia budowy unii gospodarczej i walutowej. Przyjmie również plan wdrażania wszystkich aspektów jednolitego rynku – łącznie z realizacją opracowanych przez Komisję strategii dotyczących jednolitego rynku, jednolitego rynku cyfrowego i unii rynków kapitałowych – z myślą o pełnym uruchomieniu jego niewykorzystanego potencjału w zakresie wzrostu i wydajności.

3. W świetle trudnej sytuacji w europejskim sektorze stali, w kontekście nadmiaru zdolności produkcyjnych na szczeblu światowym, Rada Europejska wzywa Radę, aby szybko przeanalizowała komunikat Komisji z myślą o podjęciu zdecydowanych działań w odpowiedzi na to wyzwanie.

4. Rada Europejska przyjmuje do wiadomości sytuację rolników, zwłaszcza w sektorze mleczarskim i sektorze wieprzowiny, które poważnie ucierpiały z powodu spadku cen. Zachęca Komisję, by szybko podjęła działania w związku z wynikiem posiedzenia Rady ds. Rolnictwa w dniu 14 marca. Będzie bacznie śledzić zmiany sytuacji w tym tak istotnym dla Europy sektorze.

5. Rada Europejska odnotowuje, że Komisja zamierza wkrótce opublikować komunikat na temat planu działania w zakresie VAT. Z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja zamierza zawrzeć w nim propozycje dotyczące zwiększonej elastyczności państw członkowskich w odniesieniu do obniżonych stawek VAT, co dałoby państwom członkowskim możliwość stosowania stawki zerowej VAT na artykuły sanitarne.

II. KLIMAT I ENERGIA

6. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja przedłożyła pakiet dotyczący bezpieczeństwa energetycznego, a także komunikat pt. “Po konferencji w Paryżu”. Zachęca prawodawców, aby na zasadzie priorytetu kontynuowali prace nad wnioskami służącymi wzmocnieniu unijnego bezpieczeństwa energetycznego, na podstawie jej poprzednich konkluzji i odpowiednich strategii zatwierdzonych przez Radę Europejską. Przypomniała również o znaczeniu w pełni działającego i wzajemnie połączonego rynku energii. W oparciu o komunikat dotyczący klimatu podkreśla zobowiązanie UE do wewnętrznego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i do zwiększenia udziału energii odnawialnych oraz poprawienia efektywności energetycznej, zgodnie z ustaleniami Rady Europejskiej z października 2014 r. Priorytetem jest nadal takie dostosowanie prawodawstwa, aby zrealizować te ramy. Rada Europejska zwraca się do Komisji o szybkie przedstawienie wszystkich pozostałych odpowiednich wniosków w tym celu, tak aby szybko rozpocząć proces ustawodawczy. Rada Europejska oczekuje podpisania porozumienia paryskiego w Nowym Jorku w dniu 22 kwietnia i podkreśla, że Unia Europejska i jej państwa członkowskie muszą być w stanie ratyfikować porozumienie paryskie jak najszybciej i w takim terminie, aby były jego stronami w momencie jego wejścia w życie.