Szanse dla młodzieży
Obecnie stopa bezrobocia wśród młodych mieszkańców Europy utrzymuje się na poziomie 21 proc. Dlatego Komisja Europejska wzywa w swojej inicjatywie państwa członkowskie, przedstawicieli pracowników, a także przedsiębiorców do połączenia sił i podjęcia zdecydowanych działań w celu zaradzenia temu problemowi.

W nowej inicjatywie „Szanse dla młodzieży” Komisja apeluje do państw członkowskich, aby te przeciwdziałały przedwczesnemu kończeniu edukacji, pomagały osobom młodym w rozwijaniu umiejętności odpowiadającym rynkowi pracy, jak również zapewniały możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego i szkoleń w miejscu pracy oraz pomagały osobom młodym w znalezieniu pierwszej dobrej pracy.

Komisja zachęca również państwa członkowskie do lepszego wykorzystania Europejskiego Funduszu Społecznego, który wciąż dysponuje wolnymi środkami na projekty w wysokości 30 mld euro. Ponadto Komisja zaproponowała pakiet konkretnych działań, które zostaną bezpośrednio sfinansowane ze środków funduszy unijnych.

– Inicjatywa »Szanse dla młodzieży« pokazuje młodym ludziom w całej Europie, że ich sytuacja nie jest nam obca. Znamy ich ponawiające się apele z Madrytu do Brukseli o zaistnienie w europejskim społeczeństwie. Początkiem tego jest posiadanie pracy. Długoterminowe reformy na rynkach pracy są niewątpliwie potrzebne, jednak na ich wyniki trzeba będzie poczekać. Dzisiaj dzięki tej inicjatywie podejmujemy szybsze działania, które pomogą zmniejszyć bezrobocie osób młodych – stwierdził przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso.

Obecna sytuacja osób młodych w wielu państwach UE staje się dramatyczna. Brak zdecydowanych działań na poziomie całej UE oraz poszczególnych państw oznacza ryzyko utraty tego pokolenia, co pociągnie za sobą poważne skutki ekonomiczno-społeczne – podkreślił László Andor, unijny komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego. – Obecna tendencja musi zostać przerwana; musimy dać młodym ludziom nadzieję. To oni są naszą przyszłością – dodał komisarz zaznaczając, że według danych szacunkowych obecna stopa bezrobocia wśród osób młodych każdego tygodnia obciąża społeczeństwo kwotą około 2 mld euro, czyli nieco ponad 1 proc. PKB UE-27.

Komisja udostępni także fundusze na pomoc techniczną, aby ułatwić państwom członkowskim lepsze wykorzystanie dostępnej puli środków finansowych UE, a zwłaszcza Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), który wciąż dysponuje wolnymi 30 mld euro na projekty.

Więcej szczegółów

Główne działania bezpośrednio finansowane przez Komisję w ramach nowej inicjatywy „Szanse dla młodzieży” to:

  • wykorzystanie 4 mln euro na pomoc państwom członkowskim w stworzeniu systemów gwarancji dla młodzieży, które mają zapewnić osobom młodym zatrudnienie, kształcenie lub szkolenie w ciągu czterech miesięcy od zakończenia nauki;
  • przeznaczenie 1,3 mln euro ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na pomoc w tworzeniu praktyk zawodowych. Wzrost o 10 proc. do końca 2013 r. przełożyłby się na 370 tys. nowych praktyk;
  • wykorzystanie 3 mln euro z pomocy technicznej Europejskiego Funduszu Społecznego na pomoc państwom członkowskim w stworzeniu systemów wsparcia dla młodych osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz dla młodych przedsiębiorców społecznych;
  • kierowanie możliwie największej ilości funduszy na staże w przedsiębiorstwach oraz dążenie do przynajmniej 130 tys. staży w 2012 r. w ramach programów ERASMUS i Leonardo da Vinci;
  • udzielenie 5 tys. młodych osób pomocy finansowej w latach 2012-2013 przeznaczonej na znalezienie pracy w innym państwie członkowskim w ramach inicjatywy „Twoja pierwsza praca z EURES-em”;
  • przeznaczenie większej ilości środków z budżetu na wolontariat europejski w celu stworzenia przynajmniej 10 tys. miejsc dla wolontariuszy w 2012 r.;
  • przedstawienie założeń wysokiej jakości staży w UE w 2012 r.;
  • zagwarantowanie około 600 dalszych wymian w ramach programu „ERASMUS dla przedsiębiorców” w 2012 r.

Działania zaproponowane przez Komisję utorują państwom członkowskim drogę do dalszego rozwijania środków wspierających młodzież w ramach kolejnych edycji programów Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w ramach budżetu UE na lata 2014-2020.

Kontekst

Obecnie liczba bezrobotnych młodych osób w UE wynosi 5 mln, a liczba młodzieży w wieku 15-24 lata, która obecnie nigdzie nie pracuje, nie kształci się, ani nie szkoli to 7,5 mln. Dotyczy to nie tylko nisko wykwalifikowanych młodych osób, które przedwcześnie zakończyły swoją naukę, ale też coraz większej grupy absolwentów szkół wyższych, którzy nie mogą znaleźć pierwszej pracy.

Komisja pragnie zmobilizować wszystkie zainteresowane strony, a także uaktywnić dostępne środki finansowe UE w celu podjęcia natychmiastowych kroków, które umożliwią bardziej płynne przejście od kształcenia do zatrudnienia, a także ułatwią bezrobotnym osobom młodym dostęp do zatrudnienia w całej Europie. Celem jest pomoc w znalezieniu pracy lub powrocie do szkolenia młodym osobom, które nie kształcą się ani nie pracują, a także pomoc w znalezieniu pierwszej pracy osobom z wykształceniem wyższym.

Komisja będzie zdecydowanie wspierać w tych staraniach państwa członkowskie, przekazując im wytyczne i konkretną pomoc. W kontekście strategii „Europa 2020” oczekuje się, że państwa członkowskie odniosą się do bezrobocia osób młodych w swoich krajowych programach reform na rok 2012, a działania i środki na rzecz młodzieży będą na bieżąco uwzględniane w zaleceniach dla poszczególnych krajów na rok 2012. Komisja będzie nadal oceniać i analizować środki przedsięwzięte przez państwa członkowskie w celu zwalczania bezrobocia osób młodych, a swoje wnioski przedstawi na nieformalnym posiedzeniu Rady Ministrów ds. Zatrudnienia i Polityki Społecznej w kwietniu 2012 r.

Więcej informacji:

Komunikat ws. inicjatywy „Szanse dla młodzieży”
Memo/11/928
Mobilna młodzież