Susza w Europie: wsparcie UE dla rolników

Komisja Europejska przedstawiła dodatkowy pakiet działań mających na celu zwiększenie dostępności zielonki dla zwierząt gospodarskich – co jest jedną z największych trudności dla rolników poszkodowanych wskutek suszy. Pakiet ten stanowi uzupełnienie środków zapowiedzianych już na początku sierpnia.

Komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan powiedział: – Komisja szybko zareagowała na pierwsze sygnały o tych ekstremalnych zjawiskach klimatycznych. Nadal stale śledzę tę sytuację. Jestem w kontakcie z ministrami z państw członkowskich dotkniętych suszą i wspólnie oceniamy adekwatność wdrożonych już środków. Podejmujemy dodatkowe działania, które, jak sądzę, powinny pomóc europejskim rolnikom borykającym się z niedoborem pasz dla zwierząt. Z zadowoleniem przyjmuję niedawne deklaracje kilku państw członkowskich, że są gotowe do realizowania działań na rzecz sektora rolnictwa. Będę nadal z nimi współpracować, tak aby w pełni wykorzystały możliwości dostępne zwłaszcza w ramach wspólnej polityki rolnej.

Nowe odstępstwa dotyczą w szczególności niektórych przepisów w dziedzinie zazieleniania:

  • Możliwość uznania upraw ozimych, które są zwykle wysiewane jesienią w celu późniejszych zbiorów lub wypasu, za międzyplony (zakazane na podstawie obowiązujących przepisów), jeśli są przeznaczone do wypasu lub produkcji zielonki.
  • Możliwość wysiewu międzyplonów jako siewu czystego (a nie, jak się obecnie wymaga, jako mieszanki upraw), jeżeli są one przeznaczone do wypasu lub produkcji zielonki.
  • Możliwość skrócenia minimalnego 8-tygodniowego okresu międzyplonów, tak aby rolnicy mogli potem na czas wysiać uprawy ozime.
  • Objęcie Francji wcześniej przyjętym odstępstwem dotyczącym koszenia i wypasu na gruntach ugorowanych.

Oficjalnie zaprezentowano również wniosek w sprawie wyższych zaliczek, który zapowiedziano już kilka tygodni temu. Aby poprawić płynność finansową rolników, wypłata do 70 proc. płatności bezpośrednich i 85 proc. płatności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich będzie możliwa już w połowie października 2018 r., a nie dopiero w grudniu.

Wnioski te stanowią uzupełnienie przepisów już stosowanych w takich okolicznościach. We wszystkich przypadkach Komisja zapewnia, by wszystkie te środki były wdrażane w sposób proporcjonalny, z uwzględnieniem ochrony środowiska. Na przykład, zgodnie z zasadami pomocy państwa można przyznawać – na określonych warunkach – pomoc w wysokości do 80 proc. szkód spowodowanych przez suszę (lub do 90 proc. szkód na obszarach o szczególnych ograniczeniach naturalnych). Zakup zielonki może być objęty pomocą z tytułu szkód materialnych albo utraty dochodów. Rekompensatę z tytułu szkód do kwoty 15 tys. euro na rolnika można również przyznać na okres trzech lat bez konieczności zgłaszania Komisji (tak zwana „pomoc de minimis”). Istnieją również możliwości wsparcia w ramach rozwoju obszarów wiejskich, np. finansowanie ponownego zasiewu pastwisk lub rekompensata z tytułu utraty dochodów.

Przedstawione dziś wnioski zostały przekazane państwom członkowskim na posiedzeniu właściwego Komitetu. Powinny one zostać poddane pod głosowanie w najbliższych dniach i zostać formalnie przyjęte do końca września. Środki te będą miały zastosowanie z mocą wsteczną.

Komisja pozostaje w kontakcie ze wszystkimi państwami członkowskimi i do dnia 31 sierpnia oczekuje na zaktualizowane informacje o skutkach suszy.