SURE: 100 mld euro na utrzymanie miejsc pracy

Komisja Europejska ogłosiła, że najbliższa emisja obligacji SURE o wartości do 100 mld euro odbędzie się w formie obligacji społecznych. W tym celu KE przyjęła ramy dotyczące obligacji społecznych, które poddane zostały niezależnej ocenie. Ramy te mają zagwarantować inwestorom nabywającym te obligacje, że zaangażowane środki przyczynią się do osiągnięcia prawdziwie społecznego celu.

Przed tą zapowiedzią Rada wyraziła zgodę na przyznanie 16 państwom członkowskim wsparcia finansowego w ramach instrumentu SURE na ochronę miejsc pracy i utrzymanie zatrudnienia.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła: – Nie tylko inwestujemy miliardy euro w celu ratowania miejsc pracy w Europie i zmniejszenia społecznych skutków pandemii koronawirusa, ale czynimy to także poprzez emisję obligacji społecznych. W ten sposób inwestorzy będą mogli wziąć udział w naszych wysiłkach, a kwota nawet 100 mld euro pomoże utrzymać zatrudnienie w państwach członkowskich.

Komisarz Johannes Hahn odpowiedzialny za budżet i administrację powiedział: – Decyzja o emisji obligacji SURE jako obligacji społecznych będzie przełomem dla globalnego rynku obligacji społecznych. Jednocześnie jest to wyraźny dowód długoterminowego zaangażowania UE na rzecz zrównoważonego finansowania. Jestem bardzo zadowolony i z niecierpliwością oczekuję na zbliżającą się emisję obligacji SURE.

Zgromadzone środki zostaną przekazane państwom beneficjentom w formie pożyczek, aby pomóc im w pokryciu kosztów bezpośrednio związanych z finansowaniem krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i podobnych środków wprowadzonych w reakcji na pandemię.

Opublikowane ramy pokazują środowisku inwestorów, w jaki sposób środki zgromadzone w wyniku emisji obligacji SURE zostaną wykorzystane na wyraźnie określony cel: łagodzenie społecznych skutków pandemii koronawirusa i jej konsekwencji w całej UE. Inwestorzy mogą zatem mieć pewność, że ich inwestycje w te obligacje zostaną wykorzystane do finansowania ukierunkowanych środków polityki społecznej. Jednocześnie przedstawione przez Komisję ramy dotyczące obligacji społecznych przyczynią się do dalszego rozwoju rynku obligacji społecznych, który jest jednym z filarów europejskiego rynku zrównoważonych finansów.

Aby zagwarantować, że środki zostaną wykorzystane na cele społeczne, ramy dotyczące obligacji społecznych, których podstawą jest rozporządzenie w sprawie SURE, nakładają na państwa członkowskie obowiązek składania sprawozdań na temat sposobu wydatkowania pożyczonych środków. Zgodnie z tymi ramami państwa członkowskie są również zobowiązane do składania sprawozdań na temat społecznych skutków obligacji SURE. Na podstawie informacji zawartych w tych sprawozdaniach Komisja Europejska będzie w stanie pokazać inwestorom, że obligacje SURE zostały wykorzystane do finansowania programów mających pozytywne skutki społeczne.

Przygotowane i przedstawione przez Komisję ramy dotyczące obligacji społecznych mają zachęcić do inwestowania podmioty, które chcą przeznaczyć swoje fundusze na cele związane z ochroną środowiska, polityką społeczną i ładem korporacyjnym. Ramy dotyczące obligacji społecznych Komisji są w pełni zgodne z zasadami dotyczącymi obligacji społecznych opublikowanymi przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Rynków Kapitałowych (ICMA). Ramy poddane zostały niezależnej ocenie, którą przeprowadził podmiot zewnętrzny, firma Sustainalytics.

Dzisiejsza zapowiedź to kolejny krok Komisji w kierunku emisji pierwszych obligacji SURE. Pierwsza transakcja odbędzie się w drugiej połowie października.

Kontekst

Według aktualnych informacji 16 państw członkowskich otrzyma wsparcie finansowe w ramach instrumentu SURE na ochronę miejsc pracy i utrzymanie zatrudnienia. Wsparcie finansowe zostanie przekazane państwom członkowskim w formie pożyczek udzielanych przez UE na korzystnych warunkach. Komisja przedstawiła Radzie wniosek dotyczący decyzji o przyznaniu Węgrom wsparcia finansowego w ramach instrumentu SURE w wysokości 504 mln euro. Uwzględniając Węgry, Komisja zaproponowała dotychczas wsparcie finansowe w ramach instrumentu SURE w wysokości 87,8 mld euro na rzecz 17 państw członkowskich.

Pożyczki pomogą im pokryć koszty bezpośrednio związane z finansowaniem krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i innych podobnych środków, które państwa te wprowadziły w reakcji na pandemię koronawirusa, zwłaszcza w odniesieniu do osób prowadzących działalność na własny rachunek. Środki z budżetu SURE mogą posłużyć również do sfinansowania niektórych działań ochrony zdrowia, zwłaszcza w miejscu pracy, których celem jest zapewnienie bezpiecznego powrotu do normalnej działalności gospodarczej.

Państwa członkowskie nadal mogą składać formalne wnioski o wsparcie w ramach SURE, który dysponuje środkami w wysokości do 100 mld euro na pomoc w ochronie miejsc pracy i pracowników dotkniętych pandemią.