Stop terroryzmowi w internecie

Nowe przepisy zostają przedstawione tydzień przed nieformalnym posiedzeniem w Salzburgu, podczas którego przywódcy UE będą omawiać kwestie bezpieczeństwa.

12 września 2018 r. przy okazji orędzia o stanie Unii przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker powiedział: Europejczycy słusznie oczekują, że Unia zapewni im bezpieczeństwo. To dlatego Komisja proponuje dzisiaj nowe przepisy, które pozwolą usuwać z internetu treści o charakterze terrorystycznym w ciągu jednej godziny, tj. w krytycznym przedziale czasowym, w którym dochodzi do największych szkód.

Komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa, Dimitris Avramopoulos, powiedział: W naszym społeczeństwie nie ma miejsca na propagandę terrorystyczną – ani w świecie wirtualnym, ani w realnym. Dzięki naszej dobrowolnej współpracy w ramach Forum UE ds. Internetu poczyniliśmy już znaczące postępy w usuwaniu z internetu treści terrorystycznych. W całej UE musimy jednak zwiększyć tempo i skuteczność działań, aby nie dać się zaskoczyć. Wiele ostatnich zamachów w UE dowodzi, że terroryści wykorzystują internet do szerzenia głoszonych przez nich przesłań. Dziś mówimy „stop” wykorzystywaniu internetu do celów terrorystycznych.

Komisarz ds. unii bezpieczeństwa, Julian King powiedział: Bezkarne rozdawanie ulotek nawołujących do terroryzmu na ulicach naszych miast nie jest możliwe – prowadzenie takich działań w internecie również nie powinno być dozwolone. Poczyniliśmy wprawdzie postępy w usuwaniu z internetu treści terrorystycznych za pomocą dobrowolnych działań, jednak okazało się to niewystarczające. Musimy zapobiegać ponownemu zamieszczaniu tych treści, a jeżeli pojawiają się w internecie, zapewniać, aby były jak najszybciej usuwane – zanim spowodują poważne szkody.

Komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Mariya Gabriel powiedziała: To rozporządzenie jest odpowiedzią na obawy obywateli. Proponujemy konkretne przepisy przeciwdziałające treściom terrorystycznym, które są szczególnie szkodliwe dla naszego bezpieczeństwa i zaufania do środowiska cyfrowego. To, co jest nielegalne offline, jest również nielegalne online. UE nadal jest zaangażowana w budowanie bezpieczniejszego internetu skupionego na człowieku i opartego na wyznawanych przez nas wartościach.

Treści o charakterze terrorystycznym pozostają obecne i rozpowszechniane w internecie, co stanowi bardzo realne zagrożenie dla społeczeństwa europejskiego. Tylko w styczniu 2018 r. rozpowszechniono w internecie prawie 700 nowych wypowiedzi propagandowych Daisz.

Aby ograniczyć występowanie treści terrorystycznych w internecie, Komisja współpracuje już – w ramach Forum UE ds. Internetu – z szeregiem kluczowych zainteresowanych podmiotów (na zasadzie dobrowolności), w tym z platformami internetowymi, państwami członkowskimi i Europolem. W marcu 2018 r. Komisja zaleciła przedsiębiorstwom i państwom członkowskim, aby przeprowadziły szereg działań w celu zintensyfikowania działań w tym obszarze. Wysiłki te przyniosły wprawdzie pozytywne wyniki, jednak ogólne postępy w tym zakresie są niewystarczające.

Nowe przepisy zaproponowane przez Komisję przyczynią się do szybkiego usuwania z internetu treści terrorystycznych. Główne elementy nowych przepisów to:

  • zasada jednej godziny: treści o charakterze terrorystycznym są najbardziej szkodliwe w pierwszych godzinach po ich pojawieniu się w internecie ze względu na tempo ich rozprzestrzeniania się. W związku z tym Komisja proponuje prawnie wiążący termin jednej godziny dla usunięcia treści, w stosunku do których właściwe organy krajowe wydały nakaz usunięcia;
  • jednoznaczna definicja treści o charakterze terrorystycznym jako materiału, który podżega lub nakłania do popełniania przestępstw terrorystycznych, promuje działalność grup terrorystycznych lub dostarcza instrukcji dotyczących technik stosowanych w przestępstwach terrorystycznych;
  • obowiązek dochowania należytej staranności w przypadku wszystkich platform, aby zapobiec wykorzystywaniu ich do rozpowszechniania w internecie treści o charakterze terrorystycznym. Aby skutecznie chronić platformy i ich użytkowników przed działalnością terrorystyczną, usługodawcy będą również zobowiązani do wprowadzenia proaktywnych środków, np. stosowania nowych narzędzi – w zależności od stopnia, w jakim ich platformy są narażone na rozpowszechnianie treści terrorystycznych;
  • zwiększona współpraca: wniosek określa ramy wzmocnionej współpracy między dostawcami usług hostingowych, państwami członkowskimi i Europolem. Dostawcy usług i państwa członkowskie będą zobowiązani do wyznaczenia punktów kontaktowych dostępnych 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, aby ułatwić działania następcze związane z nakazami usunięcia i zgłoszeniami;
  • solidne zabezpieczenia: dostawcy treści będą mogli polegać na skutecznych mechanizmach składania skarg, które wszyscy usługodawcy będą zobowiązani wprowadzić. Jeżeli treść zostanie usunięta bezzasadnie, dostawca usług będzie zobowiązany jak najszybciej ponownie umieścić ją w internecie. Organy krajowe zapewnią również skuteczne środki odwoławcze, a platformy i dostawcy treści będą mieli prawo do odwołania się od nakazu usunięcia. W przypadku platform korzystających z narzędzi do automatycznego wykrywania należy zapewnić nadzór i weryfikację przez człowieka, aby zapobiegać błędnemu usunięciu treści;
  • większa przejrzystość i rozliczalność: przejrzystość i nadzór zostaną zapewnione przez nałożenie na dostawców usług i państwa członkowskie obowiązku publikowania rocznych sprawozdań na temat przejrzystości, w których przedstawią oni, w jaki sposób przeciwdziałają treściom terrorystycznym, jak również obowiązku przedstawiania sprawozdań opisujących podjęte przez nich proaktywne działania;
  • surowe i odstraszające kary finansowe: państwa członkowskie będą musiały wprowadzić skuteczne, proporcjonalne i odstraszające kary za niestosowanie się do nakazów usunięcia treści terrorystycznych w internecie. W przypadku uporczywego nieusuwania takich treści po otrzymaniu nakazu usunięcia dostawca usług może liczyć się z karami pieniężnymi w wysokości do 4 proc. jego całkowitego obrotu w ostatnim roku obrotowym.

Kontekst

W komunikacie z września 2017 r. Komisja Europejska zobowiązała się do monitorowania postępów w zwalczaniu nielegalnych treści w internecie oraz oceny, czy konieczne są dodatkowe środki w celu zapewnienia szybkiego wykrywania i usuwania nielegalnych treści w internecie, w tym ewentualne środki prawne w celu uzupełnienia istniejących ram regulacyjnych.

W ramach działań następczych w marcu 2018 r. Komisja zaleciła przedsiębiorstwom i państwom członkowskim, aby wprowadziły zaproponowany zestaw środków operacyjnych w celu zintensyfikowania działań w tym obszarze. Te zalecenia obowiązywały w odniesieniu do wszystkich rodzajów nielegalnych treści, ze szczególnym uwzględnieniem propagandy terrorystycznej.

Aby zwalczać inne formy nielegalnych treści, takie jak nielegalne nawoływanie do nienawiści w internecie, główne przedsiębiorstwa z branży IT (Facebook, Microsoft, Twitter, YouTube, Instagram, Google+, Snapchat i Dailymotion) zobowiązały się przestrzegać kodeksu postępowania. Przedsiębiorstwa te zobowiązały się do oceny i szybkiego usuwania, w razie potrzeby, nielegalnych treści o charakterze ksenofobicznym i rasistowskim (większość w ciągu 24 godzin), do pomocy użytkownikom w zgłaszaniu nielegalnego nawoływania do nienawiści oraz zwiększenia swojego wsparcia dla społeczeństwa obywatelskiego i koordynacji z organami krajowymi.

W czerwcu 2018 r. przywódcy UE z zadowoleniem przyjęli w konkluzjach Rady Europejskiej zamiar przedstawienia przez Komisję wniosku ustawodawczego służącego poprawie wykrywania oraz usuwania treści podżegających do nienawiści i do działań terrorystycznych.

Dalsze informacje

Strona internetowa poświęcona orędziu o stanie Unii 2018

Komisja podejmuje działania w celu usuwania z internetu treści o charakterze terrorystycznym – Pytania i odpowiedzi

Zestawienie informacji: Europa, która chroni: zwalczanie treści o charakterze terrorystycznym w internecie

Dokument prawny: Rozporządzenie w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym

Wszystkie zestawienia informacji, dokumenty prawne i inne przydatne dokumenty można znaleźć tutaj

Komunikat prasowy: Europa, która chroni – Komisja wzmacnia reakcję UE na nielegalne treści w internecie (marzec 2018 r.)

Komunikat prasowy: Unia bezpieczeństwa – Komisja energiczniej zwalcza nielegalne treści w internecie (wrzesień 2017 r.)