STOP handlowi ludźmi!
Co roku setki tysięcy osób w UE pada ofiarami handlarzy ludźmi. Osoby szczególnie narażone – zarówno kobiety, jak i mężczyźni, chłopcy, jak i dziewczęta – są przedmiotem handlu ludźmi, który może przybierać różne formy, takie jak: praca przymusowa, wykorzystanie seksualne, usuwanie organów, zmuszanie do żebrania, przymusowa służba domowa, przymusowe małżeństwo, nielegalna adopcja i inne formy wykorzystania.

Komisja Europejska przyjęła strategię UE na rzecz wyeliminowania handlu ludźmi na lata 2012–2016, stanowiącą zbiór konkretnych i praktycznych środków, które należy wdrożyć w kolejnych pięciu latach. Obejmują one m.in. ustanowienie krajowych zespołów specjalizujących się w ściganiu handlu ludźmi oraz stworzenie wspólnych europejskich zespołów dochodzeniowo-śledczych, które będą ścigać transgraniczne przypadki prowadzenia tego procederu.

– Niestety niewolnictwo nie odeszło jeszcze do historii. Przeraża fakt, iż we współczesnym świecie nadal handluje się ludźmi i zmusza ich do pracy lub prostytucji. Głównym zamierzeniem naszych działań jest dopilnowanie, by ofiary otrzymywały wsparcie, a handlarze – trafiali przed oblicze wymiaru sprawiedliwości. Przed nami wiele jeszcze do zrobienia, ale możemy mieć tylko jeden cel: całkowite wyeliminowanie handlu ludźmi – oświadczyła Cecilia Malmström, unijna komisarz do spraw wewnętrznych.

Nowa strategia europejska

Nowa strategia obejmuje działania w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi, ochrony i wsparcia ofiar oraz ścigania handlarzy. Wskazano w niej pięć priorytetów i szereg przypisanych im inicjatyw, takich jak:

– wsparcie procesu ustanowienia krajowych zespołów ścigania handlu ludźmi;
– stworzenie wspólnych europejskich zespołów dochodzeniowo-śledczych oraz włączenie Europolu i Eurojustu we wszystkie sprawy dotyczące transgranicznego handlu ludźmi;
– zapewnienie ofiarom przejrzystych informacji na temat praw przysługujących im na mocy unijnych i międzynarodowych przepisów, w szczególności prawa do pomocy i opieki zdrowotnej, prawa do zezwolenia na pobyt oraz praw dotyczących pracy;
– utworzenie unijnego mechanizmu pozwalającego lepiej rozpoznawać, przekazywać i chronić ofiary oraz udzielać im pomocy;
– ustanowienie europejskiej koalicji przedsiębiorców przeciwko handlowi ludźmi, ułatwiającej współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami i udziałowcami;
– utworzenie platformy UE obejmującej organizacje społeczeństwa obywatelskiego i usługodawców działających w państwach członkowskich i państwach trzecich w obszarze ochrony ofiar i pomocy dla nich;
– wspieranie projektów badawczych analizujących sposób, w jaki internet i portale społecznościowe stają się coraz popularniejszym narzędziem poszukiwania ofiar przez handlarzy.