Sprawozdanie KE na temat edukacji
Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, powiedziała:

Sprawozdanie zawiera niezwykle cenne dla decydentów fakty i dane. Zawarte w nim wnioski podkreślają znaczenie celów strategii „Europa 2020” w zakresie zmniejszenia liczby uczniów przedwcześnie kończących naukę oraz ulepszenia szkolnictwa wyższego zarówno w zakresie liczby absolwentów, jak i jakości nauczania. W 2020 r. 35% miejsc pracy w UE wymagać będzie wysokich kwalifikacji. Dalsze odpowiednie inwestowanie w szkoły i uniwersytety ma zatem zasadnicze znaczenie. Edukacja musi pozostać priorytetem UE, nawet w okresie trudnej sytuacji gospodarczej.

Education at a Glance 2011
Sprawozdanie „Education at a Glance” obejmuje 34 państwa członkowskie OECD, tj. wszystkie państwa UE z wyjątkiem Bułgarii, Cypru, Malty, Łotwy, Litwy i Rumunii, a także między innymi Australię, Kanadę, Japonię, Koreę Południową i Stany Zjednoczone. Zawiera ono także informacje dotyczące innych krajów ważnych z gospodarczego punktu widzenia (państwa G20), a wśród nich Brazylii, Indii i Chin.

Ze sprawozdania wynika, że państwa UE osiągają rezultaty zbliżone do średniej OECD, ale także, że istnieją pomiędzy nimi znaczne różnice (aby uzyskać szczegółowe dane zob. sprawozdanie). Wszystkie wymienione w sprawozdaniu państwa stoją przed tym samym wyzwaniem poprawy wyników kształcenia pomimo zmniejszania, w wielu przypadkach, środków publicznych. W sprawozdaniu dowiedziono, że poprawa jakości systemów edukacyjnych przynosi znaczące korzyści gospodarcze i społeczne.

Podstawowe informacje

W jakich obszarach średnie rezultaty państw UE uwzględnionych w sprawozdaniu są lepsze niż wszystkich państw OECD:

 • wczesna edukacja (dzieci w wieku 3–4 lat): UE 76%, OECD 70%;
 • absolwenci szkół ponadgimnazjalnych: UE 85%, OECD 82%;
 • odsetek młodzieży, która nie uczy się ani nie pracuje (NEET): UE 6,4%, OECD 8,6%;
 • liczebność klas i stosunek liczby uczniów do liczby nauczycieli.

W jakich obszarach średnie rezultaty wszystkich państw OECD są lepsze niż państw UE:

 • dorośli (25–64 lata), którzy uzyskali wykształcenie wyższe: UE 27%, OECD 30%;
 • absolwenci kształcenia zawodowego na poziomie szkolnictwa wyższego: UE 8%, OECD 10%;
 • wydatki na jednego studenta studiów wyższych: UE $13 000, OECD $13 700;
 • prywatne wydatki na placówki szkolnictwa wyższego: UE 0,2%, OECD 0,5%;

Sprawozdanie „Education at a Glance 2011” zawiera między innymi następujące informacje:

 • odsetek absolwentów: Średnio w państwach OECD 37% osób w wieku 25–34 lat ukończyło studia wyższe (w UE 34%), przy 22% osób w wieku 55–64 lat (w UE 20%). Korea, Kanada i Japonia, wraz z Federacją Rosyjską, uzyskują najlepsze wyniki: ponad 50% osób w wieku 25–34 lat uzyskuje tam wyższe wykształcenie (zob. wykres A 1.1 w sprawozdaniu). W Unii Europejskiej najlepsze wyniki uzyskuje Irlandia, gdzie 48% osób w wieku 25–34 lat ma wyższe wykształcenie. Jednym z celów strategii „Europa 2020” jest zwiększenie do 2020 r. odsetka osób w wieku 30–34 lat, które uzyskały wyższe wykształcenie, do poziomu 40%. W 2010 r. odsetek ten wynosił 34%.
 • stopy bezrobocia: W okresie recesji w państwach OECD średnie stopy bezrobocia osób z wykształceniem wyższym pozostały na poziomie nieprzekraczającym 4%. Zupełnie inna jest sytuacja osób, które nie uzyskały wyższego wykształcenia, w ich przypadku stopy bezrobocia wielokrotnie przekraczały 12% (zob. tabela A7.4a w sprawozdaniu). W objętych sprawozdaniem państwach UE sytuacja jest podobna.
 • studenci zagraniczni: Większa liczba studentów wyjeżdża za granicę w celu podjęcia studiów wyższych, co przynosi krajom docelowym korzyści na płaszczyźnie akademickiej i handlowej. W roku 2009, ostatnim dla którego dostępne są pełne dane, ponad 3,7 mln studentów studiowało w państwie innym niż to, którego są obywatelami. Stanowi to wzrost o 77% w porównaniu do 2000 r. (zob. wykres C 3.1 w sprawozdaniu). Liczba ta obejmuje 500 tys. studentów z UE studiujących w innym państwie UE.