Sprawiedliwość na tablicy
Komisja Europejska przedstawiła narzędzie porównawcze, którego celem jest zwiększenie skuteczności wymiarów sprawiedliwości w Unii Europejskiej i tym samym stymulowanie wzrostu gospodarczego.

Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości dostarczy obiektywnych, wiarygodnych i porównywalnych danych dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w 27 państwach członkowskich UE.

Podniesienie jakości, niezależności i wydajności wymiarów sprawiedliwości stanowi też część procesu koordynacji polityki gospodarczej w ramach europejskiego semestru, którego celem jest położenie fundamentów pod powrót do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.

Wydajny wymiar sprawiedliwości ma kluczowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego: pewność, że normy prawne są w pełni przestrzegane, przekłada się bezpośrednio na przekonanie o bezpieczeństwie inwestycji w danej gospodarce. A że na straży prawa UE stoją w znacznej mierze sądy krajowe, skuteczność krajowych wymiarów sprawiedliwości ma też zasadnicze znaczenie dla wdrażania prawa unijnego.

Niedociągnięcia krajowych wymiarów sprawiedliwości są zatem problemem nie tylko dla poszczególnych państw członkowskich. Mają też wpływ na funkcjonowanie jednolitego rynku UE i wdrożenie unijnych instrumentów opartych o wzajemne uznanie i współpracę; mogą też naruszyć ochronę, jakiej obywatele i przedsiębiorstwa mają prawo oczekiwać w zakresie ochrony swoich praw przysługujących im na mocy prawa UE.

W tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości 2013 skupiono się na tych parametrach wymiaru sprawiedliwości, które przyczyniają się do poprawy klimatu biznesowego i inwestycyjnego. Zbadano przede wszystkim wskaźniki skuteczności obejmujące sprawy cywilne i handlowe, które są istotne w rozstrzyganiu sporów handlowych. Tablica obejmuje też sądy administracyjne, gdyż odgrywają one istotną rolę w środowisku biznesowym, np. w zakresie wydawania zezwoleń lub rozstrzygania sporów z organami podatkowymi lub krajowymi organami regulacyjnymi.

Z pierwszej tablicy wyników wyciągnięto kilka kluczowych wniosków:

– długość postępowań sądowych w państwach członkowskich UE znacznie się różni. W jednej trzeciej państw członkowskich postępowanie trwa co najmniej dwa razy dłużej niż w większości państw członkowskich. Problem ten może się pogłębiać w przypadkach, w których niski odsetek rozstrzyganych spraw powoduje wzrost liczby spraw w toku;
– monitorowanie i ocenianie pomagają skrócić długość postępowań i poprawić jakość wymiaru sprawiedliwości. W większości państw członkowskich działają kompleksowe systemy monitoringu, jednak kilka krajów pozostaje pod tym względem w tyle;
– alternatywne metody rozstrzygania sporów, np. mediacje, ograniczają obciążenie sądów pracą. Należy stosować je na szerszą skalę;
– postrzegana niezależność krajowych wymiarów sprawiedliwości też znacznie się różni. Chociaż kilka państw członkowskich znajduje się wśród 10 światowych liderów pod tym względem, w niektórych państwach członkowskich postrzeganie niezależności sądów przez biznesowych użytkowników końcowych systemu wymiaru sprawiedliwości utrzymuje się na dość niskim poziomie.

źródło i więcej informacji: Link