Sprawiedliwe podatki dla firm
W planie działania wyszczególniono szereg inicjatyw zmierzających do zwalczania unikania opodatkowania, zapewnienia stabilnych dochodów i wzmocnienia jednolitego rynku dla przedsiębiorstw. Łącznie środki te umożliwią znaczącą poprawę warunków opodatkowania osób prawnych w UE, które staną się sprawiedliwsze, wydajniejsze i będą bardziej sprzyjać wzrostowi gospodarczemu.

Najważniejsze działania w tym zakresie obejmują strategię dotyczącą wznowienia wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB) oraz ramy zapewniające efektywne opodatkowanie zysków tam, gdzie zostały wypracowane. Komisja publikuje również pierwszy ogólnounijny wykaz krajów trzecich będących rajami podatkowymi i rozpoczyna konsultacje społeczne, na podstawie których postara się ocenić, czy przedsiębiorstwa powinny mieć obowiązek ujawniania niektórych informacji podatkowych.

ValdisDombrovskis, wiceprzewodniczący odpowiedzialny za sprawy euro i dialog społeczny, powiedział: –Przedstawiliśmy dzisiaj ambitny lecz wykonalny plan działania, dzięki któremu opodatkowanie w UE będzie sprawiedliwsze i bardziej sprzyjające dla wzrostu gospodarczego. Plan opiera się na założeniu, że wszystkie przedsiębiorstwa, duże czy małe, lokalne czy międzynarodowe – muszą płacić sprawiedliwą część podatków tam, gdzie faktycznie prowadzona jest działalność gospodarcza i skąd rzeczywiście pochodzą zyski.

PierreMoscovici, komisarz ds. gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, powiedział: – Opodatkowanie firm w Europie wymaga gruntownej reformy. W trosce o wzrost gospodarczy, konkurencyjność i uczciwość, państwa członkowskie muszą ze sobą współpracować, tak aby każdy zapłacił należną część. Komisja stworzyła dzisiaj podstawy dla nowego podejścia do opodatkowania przedsiębiorstw w UE. Państwa członkowskie muszą teraz je wykorzystać.

Aktualne przepisy dotyczące opodatkowania przedsiębiorstw w UE są nie są dostosowane do nowoczesnej gospodarki. Niektóre firmy w celu unikania opodatkowania w UE wykorzystują fakt, że działania poszczególnych krajów w tej dziedzinie różnią się między sobą. Powoduje to znaczne straty w dochodach państw członkowskich, większe obciążenia podatkowe z punktu widzenia obywateli i zakłócenia konkurencji z punktu widzenia przedsiębiorstw, które uczciwie wnoszą swój wkład finansowy.

Aby naprawić tę sytuację, przedstawiony dzisiaj plan działania wytycza nowe unijne podejście UE do bardziej sprawiedliwego i bardziej wydajnego systemu opodatkowania przedsiębiorstw. Cel ten można osiągnąć poprzez szereg działań, jakie należy podjąć w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej. Bazują one na środkach zawartych w pakiecie dotyczącym przejrzystości podatkowej, przedstawionym przez Komisję w marcu. Środki przedstawione w planie działania również odzwierciedlają również aktualne działania OECD na rzecz ograniczenia erozji podstawy opodatkowania i przenoszenia zysków.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA

Wprowadzenie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB)

Komisja wznowi wniosek dotyczący wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB), ponieważ może ona stanowić kompleksowe rozwiązanie w zakresie reformy podatku dochodowego od osób prawnych.

Jest to rozwiązanie wielotorowe, może bowiem znacznie ulepszyć warunki na jednolitym rynku z punktu widzenia przedsiębiorstw, a także zlikwidować możliwości unikania opodatkowania. Negocjacje zatrzymały się na wniosku Komisji z 2011 r. dotyczącego CCCTB. Istnieje jednak ogólna zgoda co do tego, że muszą one zostać wznowione, z uwagi na znaczne korzyści, jakie oferuje wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych. Prace nad nowym wnioskiem dotyczącym stopniowego wprowadzenia obowiązkowej wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych rozpoczną się natychmiast. Pozwoli to państwom członkowskim szybciej zabezpieczyć wspólną podstawę opodatkowania. Drugi etap będzie polegał na konsolidacji, ponieważ jest to najtrudniejszy element w dotychczasowych negocjacjach. Komisja przedstawi nowy wniosek na początku 2016 roku.

Zapewnienie skutecznego opodatkowania

Plan działania wyznacza drogę dla skutecznego egzekwowania opodatkowania w UE, czyli koncepcji, zgodnie z którą przedsiębiorstwa powinny płacić sprawiedliwą część podatków w kraju, w którym generują zyski. Istnieje wiele sposobów osiągnięcia tego celu bez harmonizacji stawek podatku od osób prawnych w całej UE. Komisja proponuje na przykład środki służące wyeliminowaniu luk prawnych, ulepszeniu systemu cen transferowych i wprowadzeniu bardziej rygorystycznych zasad dotyczących preferencyjnych systemów podatkowych. Inicjatywy te powinny również przyczynić się do przyspieszenia trwającej debaty między państwami członkowskimi w celu ustalenia wspólnego podejścia UE do skutecznej polityki podatkowej.

Zwiększenie przejrzystości

Plan działania określa kolejne działania na rzecz większej przejrzystości podatkowej – zarówno w obrębie UE, jak i w stosunku do krajów trzecich. Bazują one na środkach zawartych w pakiecie dotyczącym przejrzystości podatkowej, przedstawionym przez Komisję w marcu. W celu stworzenia bardziej otwartego i jednolitego unijnego podejścia wobec niechętnych do współpracy systemów jurysdykcji podatkowej, Komisja opublikowała ogólnounijny wykaz państw trzecich i terytoriów znajdujących się na czarnej liście opracowanej przez państwa członkowskie. Może on zostać wykorzystany do kontrolowania systemów jurysdykcji niechętnych do współpracy oraz opracowania wspólnej strategii UE w rej kwestii. Wykaz ten wzmocni wspólny system ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi dla dochodów państw członkowskich.

Komisja rozpoczyna również dzisiaj konsultacje społeczne w celu zebrania odpowiedzi na pytanie, czy spółki powinny mieć obowiązek ujawniania niektórych informacji podatkowych, w tym za pośrednictwem sprawozdawczości z podziałem na poszczególne kraje. Te konsultacje, obok realizowanej aktualnie przez Komisję oceny skutków, pomogą w kształtowaniu przyszłych decyzji politycznych dotyczących tej kwestii.

KONTEKST

Plan działania na rzecz bardziej sprawiedliwego i bardziej wydajnego systemu opodatkowania przedsiębiorstw jest częścią ambitnego planu na rzecz zwalczania uchylania się od opodatkowania przez przedsiębiorstwa, budowania sprawiedliwszego jednolitego rynku i wspierania wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i inwestycji w Europie.

W swoich wytycznych politycznych z lipca 2014 r. przewodniczący Jean-ClaudeJuncker stwierdził: Nasz rynek wewnętrzny musi być bardziej sprawiedliwy. Nie naruszając kompetencji państw członkowskich w kwestii systemów opodatkowania, powinniśmy jednak nasilić starania, aby walczyć z unikaniem opodatkowania i oszustwami podatkowymi, tak aby każdy wnosił odpowiedni wkład.

Komisja przystąpiła niezwłocznie do realizacji zobowiązań ustalonych w programie prac z 2015 r. dotyczących zwalczania oszustw podatkowych, uchylania się od opodatkowania oraz zagwarantowania, że przedsiębiorstwa będą płacić podatki w miejscu generowania zysków.

W marcu Komisja zaproponowała pakiet dotyczący przejrzystości podatkowej w celu zwiększenia otwartości i pobudzenia współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw. Kluczowym elementem tego pakietu był wniosek w sprawie automatycznej wymiany informacji o interpretacji prawa podatkowego. Wniosek ten uzyskał jednomyślne poparcie polityczne ze strony ministrów finansów na nieformalnym posiedzeniu Rady ECOFIN. Państwa członkowskie omawiają obecnie szczegóły techniczne tego rozwiązania w celu wypracowania porozumienia przed końcem roku.

Przedstawiony dziś plan stanowi drugi etap działań i przewiduje bardziej kompleksową reformę systemu opodatkowania