Spór UE z Argentyną
Zgodnie z procedurą rozstrzygania sporów przez Światową Organizację Handlu w Genewie UE najpierw zwraca się do Argentyny o konsultacje, próbując doprowadzić do zniesienia tych środków, wywierających niekorzystny wpływ na handel i inwestycje UE. Ograniczenia te obejmują obowiązujący w Argentynie system pozwoleń na przywóz, w szczególności procedury ubiegania się o takie pozwolenie, jak też zobowiązanie przedsiębiorstw do zrównoważenia wywozu i przywozu.

Dziś rozpoczął się pierwszy etap procedury rozstrzygania sporów w ramach WTO. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia w ciągu 60 dni, UE może wystąpić o utworzenie panelu WTO, który rozstrzygnie, czy działania Argentyny są zgodne z prawem.

Ograniczenia w przywozie do Argentyny naruszają zasady handlu międzynarodowego i muszą zostać zniesione. W konsekwencji tych środków przedsiębiorstwa UE ponoszą realne straty. Ograniczenia te wywierają niekorzystny wpływ na zatrudnienie i całą naszą gospodarkę – powiedział unijny komisarz ds. handlu Karel De Gucht. – Klimat dla wymiany handlowej z Argentyną i inwestowania w tym państwie wyraźnie się pogarsza. W tej sytuacji nie mam innego wyboru, jak tylko zakwestionować protekcjonistyczne zasady przywozu wprowadzone przez Argentynę, i dążyć do tego, by były przestrzegane zasady wolnego i uczciwego handlu”.

UE ma poważne wątpliwości co do wprowadzonych przez Argentynę środków w odniesieniu do przywozu. Są one niezgodne z zasadami WTO dotyczącymi przejrzystego, wolnego i uczciwego systemu handlowego. Są to następujące środki:

1. Wszystkie towary przywożone do Argentyny podlegają systemowi wstępnej rejestracji i wstępnego zatwierdzenia, zwanemu „Declaración Jurada Anticipada de Importación”. Od lutego 2012 r. wymóg wstępnego zatwierdzenia stosowany jest do przywozu wszystkich towarów.
2. W przypadku setek towarów wymagane jest także pozwolenie na przywóz. W ramach tych procedur przywóz jest systematycznie opóźniany lub odmawia się na niego zgody z nieprzejrzystych powodów. Na początku 2011 r. system pozwoleń obejmował ponad 600 rodzajów produktów, w tym maszyny elektryczne, części samochodowe i produkty chemiczne.
3. Argentyna wymaga od importerów, by równoważyli przywóz z wywozem, zwiększali zawartość lokalnych surowców w produktach wytwarzanych w Argentynie, bądź też rezygnowali z transferu zysków za granicę. Te niepisane wymogi są systematycznie egzekwowane w nieprzejrzysty sposób. Zgoda importera na zastosowanie się do nich jest najwyraźniej warunkiem uzyskania pozwolenia na przywóz ich towarów. Wskutek tych środków przywóz towarów jest opóźniany lub blokowany na granicy, co powoduje znaczne straty dla przemysłu w UE i na całym świecie.