Spójny rozwój Europy
Unijna polityka spójności stanowiła w ostatnim dziesięcioleciu siłę napędową zmian, wyraźnie wpływając na osiąganie unijnych celów dotyczących wzrostu gospodarczego i rozwoju. Bezpośrednio przyczyniała się także do utworzenia ponad miliona miejsc pracy, inwestując w szkolenia dla ponad dziesięciu milionów osób w celu poprawy ich szans na zatrudnienie, współfinansując budowę ponad 2 tys. km połączeń drogowych i 4 tys. km połączeń kolejowych oraz wspomagając utworzenie 800 tys. małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Aby móc kontynuować te działania w przyszłości i zwiększać nacisk na priorytety gospodarcze UE, Komisja Europejska przyjęła pakiet wniosków legislacyjnych w dziedzinie polityki spójności na lata 2014−2020. Ma on na celu wspieranie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie poprzez ukierunkowanie inwestycji UE na realizację unijnej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (strategii „Europa 2020”).

Spójny z tymi celami nacisk na mniejszą liczbę priorytetów inwestycyjnych będzie stanowić trzon nowych umów partnerskich, które państwa członkowskie uzgodnią z Komisją Europejską. Umowy te będą określać jasne cele i umożliwiać odłożenie rezerwy finansowej w celu wynagrodzenia tych regionów, które najlepiej sobie radzą w osiąganiu celów. Aby zagwarantować, że wpływ unijnych inwestycji na wzrost gospodarczy i zatrudnienie nie będzie niwelowany przez nieodpowiedzialną politykę makroekonomiczną ani słaby potencjał administracyjny, Komisja będzie mogła zażądać dokonania przeglądu programów lub zawiesić finansowanie, jeżeli nie zostaną podjęte żadne działania naprawcze.

Wpływ funduszy zostanie wzmocniony także poprzez uproszczenie i harmonizację przepisów dotyczących poszczególnych funduszy, w tym w obszarze rozwoju obszarów wiejskich oraz polityki morskiej i rybołówstwa. Powstanie jeden zbiór przepisów dla pięciu różnych funduszy. Bardziej zintegrowane podejście zagwarantuje, że te różne fundusze będą służyć spójnym celom i wzajemnie wzmacniać swój wpływ.

Dzisiejsze wnioski zwiększą w szczególności inwestycje społeczne, wyposażając obywateli w narzędzia umożliwiające sprostanie przyszłym wyzwaniom rynku pracy, dzięki uzupełnieniu i wzmocnieniu Europejskiego Funduszu Społecznego przez Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji oraz nowy Program na rzecz przemian i innowacji społecznych.

– Polityka spójności wiele już uczyniła dla budowy dobrobytu w UE. Jednak ze względu na kryzys gospodarczy musi obecnie stać się motorem wzrostu gospodarczego i konkurencyjności. Nasze wnioski pozwolą funduszom unijnym na jeszcze większą wydajność. Przez ukierunkowanie inwestycji na elementy kluczowe dla wzrostu gospodarczego – małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), innowacje, efektywność energetyczną – osiągniemy lepsze skutki. Jednocześnie modernizujemy naszą politykę włączając do niej warunki, które zagwarantują rezultaty, zachęty dla tych, którzy osiągają wyniki, oraz uproszczone procedury – powiedział komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn.

László Andor, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, dodał: Ten zintegrowany wniosek wzmacnia społeczny wymiar polityki spójności przez zapewnienie minimum udziału Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wzmocnienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji. Stawianie ludzi na pierwszym miejscu jest ważnym elementem naszych starań wyjścia z kryzysu. Te fundusze są instrumentami finansowymi, które przekładają nasze działania polityczne na rzeczywistość dla milionów obywateli, pomagając im w znalezieniu pracy i przyczyniając się do naprawy gospodarczej.

Najważniejsze informacje

Pakiet obejmuje:

  • rozporządzenie podstawowe, ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybołówstwa (EFRM). Pozwoli to na lepsze połączenie funduszy i osiągnięcie silniejszego wpływu działań UE;
  • trzy rozporządzenia szczegółowe dotyczące EFRR, EFS i Funduszu Spójności;
  • dwa rozporządzenia dotyczące celu „Europejska współpraca terytorialna” oraz europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej;
  • dwa rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF) oraz Programu na rzecz przemian i innowacji społecznych;
  • komunikat w sprawie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE).

Teksty aktów prawnych można znaleźć na stronie: link

Kolejne kroki

Wnioski zostaną teraz poddane pod dyskusję w Radzie i Parlamencie Europejskim, z myślą o przyjęciu do końca 2012 r., aby umożliwić rozpoczęcie programów polityki spójności nowej generacji w 2014 r.

Negocjacje w sprawie wieloletnich ram finansowych dla całego budżetu UE będą kontynuowane równolegle. Komisja zaproponowała już przydzielenie 336 mld EUR na instrumenty polityki spójności w latach 2014−2020. (IP/11/799)

Decyzje w sprawie ostatecznych przydziałów według państw członkowskich oraz wykazu kwalifikujących się regionów według kategorii zostaną podjęte po ostatecznym przyjęciu pakietu przedstawionym w dniu dzisiejszym.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumencie MEMO/11/663.

Europejski Tydzień Regionów i Miast (dni otwarte 2011 r.), który odbędzie się w dniach 10−13 października, będzie dla zainteresowanych stron pracujących nad tą polityką okazją do omówienia nowych wniosków.