Spaliny pod kontrolą

Bruksela, 31 sierpnia 2017 r.

Od 1 września 2017 r. nowe modele samochodów będą musiały przechodzić nowe i bardziej wiarygodne badania emisji w rzeczywistych warunkach jazdy (emisje zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach jazdy – RDE) oraz ulepszone badania laboratoryjne (światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich – WLTP) zanim będą mogły jeździć po europejskich drogach.

Wiceprzewodniczący do spraw miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności Jyrki Katainenskomentował: Nowe badania emisji są kamieniem milowym w naszych bieżących działaniach na rzecz czystszych i bardziej ekologicznych samochodów w nadchodzących latach. Wiele pozostaje jednak jeszcze do zrobienia. Skandal dotyczący emisji pokazał, że potrzebujemy większej niezależności badań samochodów, lepszego nadzoru rynku i możliwości interweniowania Komisji w przypadku nadużyć. Właśnie w tym celu Komisja przedstawiła wniosek w styczniu 2016 r. Nadszedł już czas przyjęcia go przez Parlament Europejski i Radę. Musimy również zdecydowanie kontynuować w całej UE wysiłki na rzecz mobilności niskoemisyjnej.

Komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP Elżbieta Bieńkowskadodała: Szybkie przejście na pojazdy bezemisyjne leży w naszym wspólnym interesie, biorąc pod uwagę zagrożenia dla zdrowia publicznego i środowiska naturalnego. Ma ono również kluczowe znaczenie dla przemysłu motoryzacyjnego, jeśli chce pozostać konkurencyjny na arenie międzynarodowej. Jednak obecnie samochody z silnikiem Diesla pozostają częścią naszego życia i musimy odbudować zaufanie do tej technologii. Dlatego też nowe i bardziej wiarygodne badania nowych samochodów mają zasadnicze znaczenie. Natomiast w przypadku samochodów poruszających się już po drogach państwa członkowskie muszą wykonywać swoje zadania, egzekwować prawo i wraz ze wszystkimi zainteresowanymi stronami podejmować dodatkowe działania, aby obniżyć emisje z istniejących pojazdów.

Nowe badania emisji zapewnią bardziej wiarygodne wyniki i przyczynią się do odbudowy zaufania do efektywności środowiskowej nowych samochodów. Badania te stanowią jeden z ważnych kroków w pracach Komisji na rzecz czystego, zrównoważonego i konkurencyjnego przemysłu motoryzacyjnego:

  • Bardziej rzetelne i dokładne badania emisji: Emisje tlenków azotu i cząstek stałych, które są główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza, będą mierzone w bardziej wiarygodny sposób w rzeczywistych warunkach jazdy (badanie RDE). Badanie to uzupełni nową, bardziej realistyczną procedurę badania laboratoryjnego (WLTP) w odniesieniu do zużycia paliwa i wszystkich emisji, w tym emisji CO2, tlenków azotu i innych zanieczyszczeń. Oba badania będą obowiązkowe od września 2017 r. dla wszystkich nowych modeli samochodów i będą wprowadzane stopniowo w latach 2018–2019 dla wszystkich nowych samochodów (więcej informacji na ten temat znajduje się w MEMO/17/2821).
  • Pełny przegląd systemu homologacji typu: Wniosek ze stycznia 2016 r. dotyczący rozporządzenia Komisji po przyjęciu zapewni większą jakość i niezależność badań pojazdów, lepszy nadzór nad samochodami dopuszczonymi już do ruchu oraz wprowadzi do systemu kontrolę unijną.
  • Normy jakości powietrza: Państwa członkowskie muszą przestrzegać unijnych wartości dopuszczalnych dla szeregu zanieczyszczeń, w tym NO2, i opracować plany ochrony jakości powietrza dla stref lub aglomeracji, w których wartości te są przekraczane.
  • Mobilność niskoemisyjna: Europejska strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej ma na celu zwiększenie efektywności systemu transportowego, przyspieszenie wprowadzania niskoemisyjnych alternatywnych źródeł energii na potrzeby transportu oraz przechodzenie na pojazdy bezemisyjne. Koncentruje się ona na szeregu wariantów niskoemisyjnych alternatywnych źródeł energii dla samochodów osobowych i autobusów, a także kładzie nacisk na elektryfikację transportu kolejowego i stosowanie biopaliw w lotnictwie, transporcie ciężarowym i autobusowym. Komisja planuje również przyjęcie do listopada 2017 r. planu działania na rzecz infrastruktury paliw alternatywnych, aby zapewnić jak najszersze stosowanie alternatywnych paliw w Europie.

Równolegle Komisja uważnie śledzi wysiłki państw członkowskich dotyczące wprowadzonych już do ruchu samochodów emitujących zanieczyszczenia.

W następstwie doniesień we wrześniu 2015 r. dotyczących stosowania przez koncern Volkswagen oprogramowania ograniczającego skuteczność badań w celu obchodzenia norm emisji dla niektórych zanieczyszczeń powietrza Komisja wezwała wszystkie państwa członkowskie, jako władze odpowiedzialne za nadzór rynku i egzekwowanie przepisów w zakresie homologacji typu, do przeprowadzenia niezbędnych dochodzeń w sprawie rzeczywistych poziomów emisji z pojazdów na ich terytorium oraz do zapewnienia zgodności z prawem UE. Komisja wsparła ich pracę poprzez opracowanie wspólnej metodyki badań w celu wykrywania urządzeń zmieniających wyniki badań laboratoryjnych i zapewnienia spójności wyników dochodzeń krajowych. Opublikowała również wytyczne mające pomóc organom państw członkowskich w ocenie, czy producenci samochodów stosują urządzenia ograniczające skuteczność badań emisji lub inne strategie, które prowadzą do większych emisji poza cyklem badania, i analizie, czy są one technicznie uzasadnione.

Komisja wszczęła postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko ośmiu państwom członkowskim w związku z naruszeniem przez nie unijnych przepisów w zakresie homologacji typu w grudniu 2016 r. i maju 2017 r. Komisja w dalszym ciągu monitoruje, czy unijne przepisy w tym obszarze są prawidłowo egzekwowane.

Ponadto Komisja zapewni przestrzeganie reguł konkurencji i będzie nadal pracować na rzecz uczciwego traktowania konsumentów.

Komisja kontynuuje także starania w celu zapewnienia stosowania unijnych przepisów dotyczących jakości powietrza, wszczynając postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko 16 państwom członkowskim, które nie przestrzegają dopuszczalnych wartości NO2 w powietrzu.

Dalsze informacje

MEMO/17/2821: UE chce ograniczyć zanieczyszczenie powietrza przez samochody

Materiały wizualne

Akty prawne dotyczące RDE:

Komunikat prasowy na temat wniosku dotyczącego homologacji typu

Wniosek dotyczący rozporządzenia o homologacji i nadzorze rynku pojazdów silnikowych

Komunikat Komisji „Europa w ruchu”