Spaliny do kontroli

Komisja Europejska uruchomiła dwa nowe laboratoria w ramach Wspólnego Centrum Badawczego Komisji (JRC) w Isprze (Włochy), które umożliwią zwiększenie zdolności w zakresie testowania emisji z samochodów na rynku UE. Pomoże to Komisji ustalić, czy pojazdy są zgodne z odpowiednimi unijnymi przepisami dotyczącymi emisji, zwiększając jej zdolność do prowadzenia nadzoru rynku pojazdów. Kompetencje Komisji w zakresie kontroli emisji z samochodów wynikają z przeglądu unijnych przepisów dotyczących homologacji typu całego pojazdu w następstwie skandalu „Dieselgate”, w wyniku którego wprowadzono nadzór i egzekwowanie przepisów na szczeblu UE.

Otwierając nowe laboratorium, komisarz ds. rynku wewnętrznego ThierryBreton powiedział: – Chociaż kontrole samochodów wprowadzanych do obrotu leżą w gestii państw członkowskich, od września 2020 r. Komisja może przeprowadzać kontrole, wycofywać samochody na terenie całej UE oraz nakładać grzywny w wysokości do 30 tys. euro za samochód w przypadku złamania prawa. Dzięki nowej najnowocześniejszej placówce do testowania emisji z samochodów jesteśmy teraz lepiej niż kiedykolwiek przygotowani do poprawy jakości powietrza dla mieszkańców Unii, przywrócenia zaufania konsumentów, wzmocnienia jednolitego rynku i wspierania globalnej konkurencyjności europejskiego przemysłu samochodowego.

Jak zauważyła komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży MarijaGabriel: – Te nowe najnowocześniej wyposażone laboratoria umożliwią JRC kontynuowanie, z większą wydajnością, zapewniania zgodności samochodów z przepisami dotyczącymi emisji w UE. Jest to wspaniała wiadomość dla wszystkich konsumentów i Europejczyków oraz krok naprzód ku osiągnięciu neutralności klimatycznej kontynentu do 2050 r. Kolejny ważny przykład tego, w jaki sposób nauka wspiera politykę.

Nowy system nadzoru rynku pojazdów umożliwi testowanie emisji spalin w regulowanych i symulowanych rzeczywistych warunkach jazdy. Dwie komory do pomiaru emisji w różnych warunkach klimatycznych umożliwią testowanie szerokiego zakresu warunków otoczenia, takich jak temperatura, wilgotność i ciśnienie, które mają wpływ na ostateczne wyniki pojazdu w zakresie emisji. Wyposażone w najnowocześniejsze technologie nowe laboratoria będą również służyć Komisji we wdrażaniu przyszłych norm emisji.

Komisja publikuje również podsumowanie pierwszego roku działań JRC w zakresie nadzoru rynku prowadzonych w innych obiektach badawczych JRC. W sprawozdaniu zatytułowanym „Nadzór europejskiego rynku pojazdów silnikowych” przedstawiono wyniki testowania emisji oraz ocenę zgodności 40 pojazdów w spełniających normę Euro 6, które uznano za zgodne w wielu różnych warunkach jazdy. Aby wspierać unijne organy zaangażowane w obowiązki w zakresie nadzoru nad pojazdami silnikowymi, JRC dzieli się również zdobytymi doświadczeniami i najlepszymi praktykami w zakresie procedur testowania.

Kontekst

W odpowiedzi na skandal „Dieselgate”, który ujawnił, że w niektórych przypadkach emisje zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach jazdy znacznie przekraczały wartości zmierzone w teście atestacyjnym, w maju 2018 r. Unia Europejska przyjęła rozporządzenie (UE) 2018/858 w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych. W rozporządzeniu tym dokonano znacznych poprawek i zaostrzono poprzedni system homologacji typu poprzez wprowadzenie obowiązkowego nadzoru rynku pojazdów silnikowych. Nowe przepisy podnoszą również jakość i niezależność homologacji typu całego pojazdu i testowania pojazdów, zwiększą liczbę kontroli pojazdów już znajdujących się na unijnym rynku oraz wzmocnią cały system dzięki lepszemu europejskiemu nadzorowi. W oparciu o wyniki działań w zakresie nadzoru rynku rozporządzenie z 2018 r. w sprawie homologacji typu całego pojazdu umożliwia Komisji uruchomienie wycofania pojazdów od użytkowników w całej UE i nakłada grzywny w wysokości do 30 tys. euro na samochód w przypadku naruszenia prawa i niepodjęcia działań przez państwa członkowskie.

Laboratorium Emisji z Pojazdów JRC (VELA) umożliwia testowanie wszystkich rodzajów pojazdów drogowych pod kątem zarówno emisji, jak i efektywności energetycznej. Laboratorium VELA, składające się obecnie z 11 obiektów, oraz wyniki badań JRC przyczyniają się do opracowania europejskiego prawodawstwa w zakresie emisji zanieczyszczeń w transporcie drogowym, generując bezstronne dane naukowe na potrzeby oceny technologii pojazdów. JRC prowadziło projekt pilotażowy w latach 2017–2020, kiedy to Komisja stała się ostatecznie odpowiedzialna za testowanie pojazdów w kontekście nadzoru rynku pojazdów.