Smutne oblicze gospodarki
Najwięcej godzin przepracowanych przez osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy w pierwszym kwartale 2012 r. odnotowano w Grecji i Austrii, natomiast w Finlandii, Włoszech i Irlandii liczba ta była najniższa. Powyższe dane znalazły się wśród głównych ustaleń najnowszego kwartalnego przeglądu zatrudnienia i sytuacji społecznej.

Państwa członkowskie różnią się pod względem zatrudnienia i sytuacji społecznej bardziej niż kiedykolwiek.Dlatego powinny jak najszybciej zrealizować zalecenia dla poszczególnych krajów na 2012 r., przyjęte w czerwcu ubiegłego roku, a także wprowadzić środki przedstawione w przygotowanym przez Komisję pakiecie na rzecz zatrudnienia – mówi László Andor, europejski komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego.

Jak dodaje, stałe obniżanie się dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych i rosnące ubóstwo wśród dzieci świadczą o istnieniu »prawdziwego kryzysu społecznego«, jak określił to przewodniczący KE Jose Barroso podczas konferencji »Jobs for Europe« (Miejsca pracy dla Europy), i wskazują na potrzebę zwiększenia inwestycji społecznych w całej Europie.

KE zajmie się tą kwestią w przygotowywanym pakiecie dotyczącym inwestycji społecznych – zapowiada Andor.

Szczególnie niepokojący jest fakt, że bezrobocie nadal rośnie i liczba bezrobotnych sięgnęła już rekordowo wysokiego poziomu 25,3 mln, o 2,6 mln więcej (+11,6 proc.) niż w marcu 2011 r.

Stopa bezrobocia, wynosząca średnio 10,4 % dla UE, wzrosła w 17 państwach członkowskich i znów pogłębiły się różnice między krajami, które osiągają lepsze wyniki, a państwami „peryferyjnymi”.

Obecnie notuje się rekordową różnicę 20,6 punktów procentowych między najniższą (Austria, 4,5 proc.) i najwyższą (Hiszpania, 25,1 proc.) stopą bezrobocia w UE. Liczba osób długotrwale bezrobotnych zwiększyła się od ubiegłego roku w 15 państwach członkowskich i wyniosła 10,7 mln. Długotrwale bezrobotni stanowią obecnie 4,5 proc. ludności aktywnej zawodowo (+0,4 punktu procentowego w ciągu roku).