Smaczna promocja
Programy, którym przyznano wsparcie, dotyczą produktów wysokiej jakości zarejestrowanych w systemach chronionej nazwy pochodzenia (CHNP), chronionego oznaczenia geograficznego (CHOG) i gwarantowanych tradycyjnych specjalności (GTS), wina, mięsa pochodzącego z produkcji objętej krajowymi systemami zapewniania jakości, produktów ekologicznych, mleka i przetworów mlecznych, świeżych owoców i warzyw, produktów ogrodnictwa ozdobnego, miodu i produktów pszczelarskich, wołowiny, cielęciny i wieprzowiny, jak również wysokiej jakości mięsa drobiowego.

Przyjmując z zadowoleniem dzisiejszą decyzję, unijny komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Dacian Cioloș stwierdził: – Moim zdaniem promowanie unijnych produktów rolnych na rynkach Unii i poza jej granicami stanowi ważny element polityki rolnej, w szczególności w przypadku produktów wysokiej jakości. Dlatego też przygotowujemy nową inicjatywę polityczną dotyczącą takiej promocji, informacje na ten temat zostaną opublikowane w najbliższych tygodniach. Jestem przekonany, że wzrost eksportu europejskich produktów wysokiej jakości może w znacznym stopniu przyczynić się do ożywienia koniunktury w UE. W przyszłym tygodniu odwiedzę więc Japonię i Koreę Południową w ramach kolejnej inicjatywy na rzecz zwiększenia eksportu unijnego.

W drugiej turze składania wniosków o dofinansowanie programów w 2013 roku Komisja otrzymała 34 zgłoszenia i po dokonaniu ich oceny zatwierdziła 22 programy, w tym 15 ukierunkowane na rynek wewnętrzny a 7 na państwa trzecie. W przypadku dwóch spośród wybranych programów wnioskodawcą jest więcej niż jedno państwo członkowskie. Programy te ukierunkowane są na następujące regiony i państwa trzecie: Ameryka Północna, Rosja, Ameryka Łacińska, Norwegia, Szwajcaria, Bliski Wschód, Serbia, Czarnogóra, była jugosłowiańska republika Macedonii, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo.

W załączniku znajduje się pełny wykaz zatwierdzonych programów wraz z informacjami o budżecie.

Kontekst

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 3/2008 Unia może wspierać finansowo działania promocyjne i informacyjne dotyczące produktów rolnych, zarówno na rynku wewnętrznym UE, jak i w państwach trzecich. Całkowity roczny budżet przeznaczony na programy w tym zakresie wynosi około 60 mln euro.

Środki te mogą zostać przeznaczone na finansowanie działalności z zakresu public relations oraz kampanii promocyjnych lub reklamowych, których celem ma być uświadamianie konsumentom, że europejskie produkty są szczególnie atrakcyjne pod względem jakości, bezpieczeństwa dla zdrowia i wartości odżywczych, a także odpowiednio oznakowane i wyprodukowane zgodnie z zasadami higieny oraz z poszanowaniem środowiska i praw zwierząt.

Odnośne działania mogą też obejmować udział w targach i innych wydarzeniach, kampanie informacyjne dotyczące unijnych systemów chronionych nazw pochodzenia (CHNP), chronionych oznaczeń geograficznych (CHOG) i gwarantowanych tradycyjnych specjalności (GTS), rozpowszechnianie informacji o unijnych systemach jakości i etykietowania oraz o rolnictwie ekologicznym, jak również kampanie informacyjne na temat unijnego systemu win gatunkowych produkowanych w określonych regionach.

UE pokrywa do 50 proc. kosztów tych działań (do 60 proc. w przypadku programów zachęcających dzieci do jedzenia owoców i warzyw lub zalecających umiar w piciu alkoholu i informujących o zagrożeniach związanych z jego nadużywaniem). Pozostałą część kosztów ponoszą organizacje zawodowe lub branżowe, które zgłosiły odnośne projekty, a w niektórych przypadkach same państwa członkowskie.

Organizacje zawodowe zainteresowane promowaniem swoich produktów w Unii i poza jej granicami mogą dwa razy w roku zgłaszać swoje projekty działań państwom członkowskim. Następnie państwa członkowskie przesyłają Komisji wykaz wybranych przez nie projektów, dołączając egzemplarz każdego z programów. Komisja ocenia te programy i decyduje, które z nich najbardziej nadają się do realizacji.

źródło i więcej informacji: Link