Skok w nowoczesność
Komisja Europejska wezwała do podjęcia ogólnoeuropejskich wysiłków zmierzających do nadania impetu kluczowym technologiom wspomagającym (KET). Światowy rynek w zakresie KET obejmuje mikro- i nanoelektronikę, materiały zaawansowane, biotechnologię przemysłową, fotonikę, nanotechnologię i zaawansowane systemy produkcji. Przewiduje się, że wzrośnie on między 2008 a 2015 r. z 646 mld euro do ponad 1 biliona euro. Oznacza to wzrost o 54 proc., co odpowiada ponad 8 proc. PKB Unii Europejskiej.

Oczekuje się również szybkiego wzrostu zatrudnienia. W samych tylko gałęziach przemysłu związanych z nanotechnologią oczekuje się zwiększenia liczby miejsc pracy w UE z 160 tys. w 2008 r. do 400 tys. w 2015 r.

Komisja Europejska przedstawiła swą strategię na rzecz zdecydowanego zwiększenia produkcji przemysłowej w zakresie produktów opartych na KET, czyli innowacyjnych, przyszłościowych produktów i zastosowań. Celem strategii jest umożliwienie UE dotrzymania kroku najważniejszym konkurentom na rynku międzynarodowym, przywrócenie wzrostu gospodarczego w Europie i stworzenie miejsc pracy w przemyśle. Przedmiotem strategii są zatem palące wyzwania społeczne, przed którymi obecnie stoimy. Warto wspomnieć, że Europa, której udział w ogólnej liczbie składanych na świecie wniosków patentowych wynosi 30 proc., jest światowym liderem, jeśli chodzi o badania i rozwój w zakresie KET. Ta dominująca pozycja UE w zakresie badań i rozwoju nie przekłada się jednak na produkcję towarów i usług koniecznych do pobudzenia wzrostu i zatrudnienia. Dlatego też Komisja wzywa do podjęcia w całej Europie wysiłków zmierzających do nadania KET impetu.

Prezentując komunikat, wiceprzewodniczący KE Antonio Tajani, odpowiedzialny za przemysł i przedsiębiorczość, podkreślił: Obecnie większość innowacyjnych produktów, od smartfonów do samochodów elektrycznych, zawiera pojedyncze lub połączone części uzyskane dzięki jednoczesnemu stosowaniu kilku KET. Technologie te mogą jednak stać się prawdziwą fabryką nowych miejsc pracy, które są nam dziś tak bardzo potrzebne. Dlatego właśnie Europie potrzebna jest strategia opracowywania i wdrażania KET w przemyśle. To właśnie te technologie określą przyszłość naszej gospodarki. Umożliwią one Unii utrzymanie pozycji światowego lidera w zakresie technologii. Dzięki nim Unia znów zacznie tworzyć wzrost gospodarczy i miejsca pracy.